HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 38

JPEG (Deze pagina), 644.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

sf
ii

V.
Y
ë
36
was en dat hij het eens was met Pourtalès dat, aangezien ‘
Szapary deze samenspreking begonnen was, hij haar ook
wel zou kunnen voortzetten. Hij zal in dien zin aan den
Ambassadeur van Duitschland te Weeneiï seinen. Ik heb
hem verzocht te Wee11en meer dringend aan te raden zich
I 2:
Q op dien weg van verzoening te begeven; jagow antwoordde
dat hij Oostenrijk niet kon aanraden toe te geven.
il
· (get.) BRONEWSKY. .
tf
N I
gi o. 39.
De Zaa/age/astzlgdc in Dmfsch/mia' arm dwz MZ·llZ·$f€i’ van 1
ii] Buzfeïzlaïzdsc/zc Zaken. I
Berlijn, 14/27 juli 1914.
(Telegram). .
lj Vandaag, voor mijn bezoek aan den Minister van Buiten-
gj landsche Zaken, had deze ten zijnent gehad den Ambassa-
deur van Frankrijk, die beproefd had hem het Engelsche
ll voorstel te doen aannemen betreffende een actie ten gunste
il . . .. .. b
ï,, van den vrede, een actie die tegelijkertijd te St. Petersburg
en te VV eenen zou geschieden door Engeland, Duitschland,
jj Italië en Frankrijk. Cambon stelde voor dat die Mogend-
heden aan Weeiieii een raad zullen geven in de volgende
.‘* . ,­ . . .
W bewoordingen: ,,LlCl1 onthouden van elke handeling die
ja den toestand van het oogenblik zou kunnen verergeren”.
e` l ..
Door deze bedekte formule aan te nemen zou men vermij-
_ den van de noodzakelijkheid te reppen zich van een inval
Q in Servië te onthouden. jagow weigerde ten stelligste op
x dat voorstel in te gaan en dat ten spijt van den aandrang
van den Ambassadeur, die als de goede zijde van het voor-
, stel wees op de gemengde groepeering van de Mogend-
F heden, dank zij welke te vermijden was dat de Alliantie
. tegenover de Entente kwam te staan, iets waarover jagow
zelfzich zoo dikwerf beklaagd had.
Qi (grt.) BRONEVVSKY.
t