HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 34

JPEG (Deze pagina), 590.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

32 ju
om te Londen een conferentie bijeen te roepen van de j.
vertegenwoordigers van Engeland, Frankrijk, Duitschland (
en Italië, om een uitweg uit de huidige situatie te bestu-
jl deeren.
lk heb den Ambassadeur geantwoord, dat ik bespre-
ï‘ kingen ben begonnen met den Ambassadeur van Oosten- ‘
rijk­Hongarije op voorwaarden, die ik hoop dat gunstig zijn. _
Echter heb ik nog geen antwoord ontvangen op het voor-
stel dat ik gedaan heb tot een herziening van de nota, door
de beide Kabinetten.
lndien directe uiteenzettingen met het Kabinet te Weenen
onbereikbaar zouden blijken, ben ik bereid het Engelsche
§i voorstel °of elk ander, geschikt om het conflict op gunstige
wijze op te lossen, aan te nemen.
ii (get.) SAZONOW.
l
No. 33.
Dc Ml'llZ·$fCl’ van Bzzzfczz./awzclsc/zc Za/een aa1za’c Ambas-
sadczzrs in Frazzkrgk Enge/ana', Dz¢2`fsc/Mama', O0SlL€’7Z7’@7k­
H01z_g‘ar‘@'c cn [fa/fè.
St. Petersburg, 14/27 juli 1914.
i, (Telegram)
ig; Heb kennis genomen van het antwoord door de Ser-
i_, i vische Regeering overhandigd aan Baron Giesl. Het over-
treft al onze verwachtingen door zijn gematigdheid en zijn
verlangen om de meest volledige voldoening aan Oosten-
rijk te geven. Wij zien niet in, wat nog de eischen van
( Oostenrijk zouden kunnen zijn, wanneer ten minste het
Kabinet te Weeiien niet een voorwendsel voor een oorlog
A met Servië zoekt.
(get.) SAZONOW.
l.