HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 30

JPEG (Deze pagina), 528.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

{T eenige artikelen van de Oostenrijksche nota van 1o_`23 juli. T
Deze gang van zaken zou misschien er toe leiden een for- ‘
inuleering te vinden, welke voor Servië aannemelijk zijn l
zou en tevens geheel en al voldoening geven aan Oosten-
yj rijk wat betreft de kern van zijn eischen. Wil gij nu een be-
l leidvolle en vriendschappelijke uiteenzetting in den zin van l
A? dit telegram geven aan den Minister van Buitenlandsche
Zaken. T
>` Medegedeeld aan de Ambassadeurs in Duitschland, (
ï§ Frankrijk, Engeland en Italië.
if . D TV Y _

jl No. 26. `
lr
Dc 17Wl·lll'SfL’l’ -21011. Bzzzfczz/a1zzz’sr/zc Za/ewa mm dwz Ambas-
fï sazdczzr zizz Dl6Z·Z‘SC/2/0/Ill].
l
St. Petersburg, 13,,16 juli.
, (Telegram.)

Wil den inhoud van mijn telegram aan Weenen van (
heden mededeelen aan den Duitschen Minister van Buiten- T
I .
Yi landsche Zaken en tegenover hem de hoop uitdrukken dat `
J hij van zijn kant het mogelijke zal doen om Weenen aan l
( te raden op ons voorstel in te gaan. _
. (get.) SAZONGW. .
j) ”'”`W"_
No. 27.
Dc Zaakger/asfzlgzic [zi Frazz/2rQ'k aan cia1zMz'1zz`sf¢·1‘ van ‘
Bzzz'z‘c1z/mza’sc/zc Zaken. ;
Parijs, I3']26JL1ll IQI4.
(Telegram). ·
1 De Directeur van het Politieke Departement deelt mij
mede, dat bij de mededeeling die hij gedaan heeft aan den g
.3