HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 29

JPEG (Deze pagina), 668.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

27
" No. 25.
Dc MZ.ïlZ·Sf€7’ van Bzzzfczz/am/sr/zc Zakwz aan dwz Ambas-
sadczzr {zz O0sfc2zïry`k­H0zzga1·g)'r.
St. Petersburg, I3,'26 juli IQI4.
(Telegram).
Ik heb heden een lang onderhoud op vriendschappelijken
toon gehad met den Ambassadeur van Oostenrijk­Honga-
rije. Na met hem de tien eischen, tot Servië gericht, te heb-
ben nagegaan, heb ik opgemerkt, dat, afgescheiden van den
weinig geschikten vorm, waaronder die zijn aangeboden,
eenige er van volstrekt onuitvoerbaar zijn, zelfs in het
geval, dat de Servische Regeering zou verklaren ze te wil-
len aanvaarden. Aldus bijvoorbeeld zouden de punten 1 en
2 niet kunnen worden uitgevoerd zonder een omwerking
van de Servische wetten op de pers en op de vereenigingen
waarvoor de toestemming van de Skoepchtina moeilijk
verkregen zou worden; wat betreft de uitvoering van de
punten 4 en 5, die zou zeer gevaarlijke consequenties kun-
nen doen ontstaan en zelfs het gevaar doen geboren worden
van daden van terrorisme, gericht tegen de leden van het
Koninklijk Huis en tegen Pachitch, wat niet in de bedoeling
van Oostenrijk kan liggen. Wat de overige punten aangaat,
schijnt het mij dat met eenige wijzigingen in de details, het
” niet moeilijk zou zijn een basis van overeenstemming te
vinden, indien de beschuldigingen daarin vervat, werden
bevestigd door voldoende bewijzen.
ln het belang van het behoud van den vrede, wat vol-
gens zeggen van Szapary Oostenrijk evenveel waard is
als allen Mogendheden, zou het noodig zijn zoo spoedig
mogelijk een einde te maken aan de gespannen situatie van
_ het oogenblik. Daartoe scheen het mij zeer gewenscht, dat
de Ambassadeur van Oostenrijk­Hongarije werd gemach-
tigd met mij te treden in een particuliere wisseling van in-
zichten, 1net het oog op een gezamenlijke omwerking van