HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 27

JPEG (Deze pagina), 572.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

25
‘ houden, dat de Oostenrijksche mobilisatie ten gevolge zou
hebben de mobilisatie van Rusland en dat van dat moment
af men zich tegenover een situatie zou bevinden, waarbij
alle Mogendheden betrokken zouden zijn. Engeland be-
hield zich voor dat geval en volkomen vrijheid van hande-
len voor.
(get.) BENCKENDORFF.
No. 21.
De Zcza/agelasfzgïic mm Scrz»z'è' mm dm 1/llli/ZZ·SZ¢L’l' van
Buz'tm/amische Za/am.
Belgrado, I24'25 juli 1914.
(Telegram.)
Ondanks het uiterst verzoenende karakter van het Ser-
vische antwoord op hetultimatum, deelde de Oostenrijksche
Gezant zoo juist, om 6*/2 uur ’s­namiddags de Servische
Regeering bij nota mede, dat hij, aangezien hij binnen den
vastgestelden tijd geen bevredigend antwoord ontvangen
had, Belgrado verlaat met het geheele personeel van de
Legatie. De Skoepchtina is te Nish bijeengeroepen tegen
I4/27 juli. De Servische Regeering en het Corps Diplo-
matique vertrekken vanavond naar die stad.
(get.) STRANDTMAN.
No. 22.
De Ambassczdcur in Ezzgalmzd aan dan Ml./Zl'SfL’J’ wm
Bz¢z'z‘e1-zlczmischc Za/em.
Londen, I2j25 Juli 1914.
(Telegram).
Grey heeft den Ambassadeur van Duitschland gezegd,
` dat naar zijn meening de Oostenrijksche mobilisatie de
mobilisatie van Rusland na zich moest sleepen, dat dan het
nijpende gevaar van een algemeenen oorlog zou ont-
staan en dat hij slechts een middel zag voor een vreedzame