HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 26

JPEG (Deze pagina), 627.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

§é 24
#4 van Duitschland gepubliceerd, en die doen volgen van ·
commentaren, welke aan dezen stap het karakter van een
jl bedreiging toeschrij ven. De Ambassadeur van Duitschland,
i zeer onder den indruk van deze onthullingen, heeft heden
jj den Directeur van het Politieke Departement bezocht om
` hem te zeggen, dat zijn woorden geenszins het karakter
van een bedreiging gehad hadden, hetwelk men er aan toe-
,1 schrijft. Hij heeft verklaard, dat Oostenrijk zijn nota aan j
Servië heeft aangeboden zonder stellige verstandhouding
met Berlijn; maar dat niettemin Duitschland het standpunt
ïi van Oostenrijk goedkeurde en dat zeer zeker ,,was de pijl
eenmaal afgeschoten" (dat zijn zijn eigen woorden) Duitsch-
jl land zich slechts kon laten leiden door zijn plichten als
bondgenoot.
jl (get.) SEVASTOPOULO.

No. 2o.
il
De Am/mssaahzr lill Ezzgc/ami mm dan MZ·7Z7.SfC/'I'Ull
Bzzzifczzlazzdsc/ec Za/em.
il Londen, I2,i25 juli igrtj.
¥ (Telegram).
` Grey heeft mij gezegd dat de Ambassadeur van Duitsch-
il land hem heeft verklaard, dat de Duitsche Regeering niet ·
j, ingelicht was geweest omtrent den tekst van de Oosten-
al rijksche nota maar dat zij den Oostenrijkschen stap geheel
ondersteunde.
De Ambassadeur heeft terzelfder tijd gevraagd of Enge-
land kon goedvinden te St. Petersburg in verzoenenden
geest op te treden. Grey heeft geantwoord dat dat volko-
men onmogelijk was. De Minister heeft er aan toegevoegd,
dat zoolang de complicaties slechts bestonden tusschen i
Oostenrijk en Servie, de Engelsche belangen slechts indi-
rect betrokken waren, maar dat hij er mede rekening moest
E