HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 23

JPEG (Deze pagina), 561.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

j _ 21
j van de afwezigheid van Berchtold. die naar lschl vertrok-
ken is, en gezien het gebrek aan tijd, zijn telegrammen zon-
der resultaat blijven zullen; hij twijfelt bovendien aan de
opportuniteit voor Oostenrijk om op het laatste moment
terug te wijken en hij vraagt zich af of dat de vemekeringen
van Servie niet kon doen versterken. Ik heb gc antwoord,
dat een groote Mogendheid als Oostenrijk zou kunnen te-
( rugwijken zonder eenig nadeel toe te brengen aan haar
prestige en heb alle dergelijke argumenten doen gelden,
echter heb ik geen stelliger beloften kunnen verkrijgen.
Zelfs toen ik deed uitkomen, dat men te Weeiien moest op-
treden om de mogelijkheid van geduchte gevolgen te ver-
mijden, antwoordde de Minister van Buitenlandsche Zaken
telkens ontkennend.
(get.) BRONEVVSKY.
No. 15.
De Zaakgc/asz*zga’c in f"l’(IiZ/?I’{7k aan a’<’1z 17l{Z'llZ$ZL(’/' van
Bzzzfczzlazzdschc Za/2011.
(Telegram.) Parijs, 15,·’25 juli IQI4.
Heb ontvangen het telegram van II/24 juli betreffende
I de verlenging van den termijn van het Oostenrijksch ultima-
& tum en heb er de voorgeschreven mededeeling van gedaan.
De Vertegenwoordiger van Frankrijk te Weeiieii is van
gelijke instructies voorzien.
(get.) SEVASTOPOULO.
No. 16.
Dc Azztzbassadczzr {zz E1lg€!(l/lli aan dwz 1W/zzzsfvr van
Bza'z‘e11Za1za’schc Za/mz.
(Telegram.) Londen, 12/25 juli IQI4.
i . . .
Ontving telegram van den 11den juli. Grey heeft den
Ambassadeur van Engeland te Weeiieii voorgeschreven