HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 22

JPEG (Deze pagina), 648.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

6
Li 20 i
ben medegedeeld en zoodra zij zal hebben aangetoond dat l
-die uitlatingen inderdaad gebezigd zijn door gezegde amb-
· tenaren, alhoewel ook de Koninklijke Regeering zelf zich
E zal beijveren bewijzen en getuigenissen te verzamelen.
IOO. De Koninklijke Regeering zal de Keizerlijke en Ko-
l ninklijke Regeering inlichten omtrent de uitvoering van de
l maatregelen in de voorgaande punten genoemd, voor zoo-
_ä ver al niet reeds geschied is door deze nota, zoodra elke r
ii maatregel zal zijn bevolen en ten uitvoer gelegd. In het ge- L
.ï val dat de Keizerlijke en Koninklijke Regeering door dit
tl antwoord niet voldaan mocht zijn, is de Koninklijke Servi-
sche Regeering, overwegende dat het in het algemeen be-
ll lang is de oplossing dezer kwestie niet te overhaasten, be-
reid, zooals immer, een vreedzaam vergelijk te aanvaarden,
door deze kwestie te onderwerpen hetzij aan de beslissing
r van het Internationaal Gerechtshof te ’s Gravenhage, hetzij
jl aan de Groote l/logendheden die hebben deelgenomen aan
de opstelling der verklaring welke de Servische Regeering
Fi, op den I8j3I Maart 1909 heeft afgelegd.
(get). STRANDTMAN.

No. 14.
j c Dc Zzzrzkgc/asizga? in DZlZ­Z(SC/Z/CIIZCIZ {mn dwz Ml-/lZ$f(’l’ j
. van .BIlZ·f(’/Z/,(lll(llS(`/7£’ Zaken. ,
gi Berlijn, I2,l25 juli IQI4. l
(Telegram).
Heb ontvangen uw telegram van den 1 1/24 juli. Heb den
inhoud er van medegedeeld aan den Ministerivan Buiten-
landsche Zaken. Hij zegt mij, dat de Engelsche Regeering
hem eveneens verzocht had Weenen verlenging van den
termijn van het ultimatum aan te raden ; hij heeft dezen
stap telegrafisch aan Weeiien medegedeeld ; hij zal even- l
eens doen met onzen stap, maar hij vreest dat tengevolge
l