HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 21

JPEG (Deze pagina), 707.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB


I9
deelneming aan dit onderzoek door vertegenwoordigers
der Oostenrijksch-Hongaarsche autoriteiten, die met ditdoel
door de Keizerlijke en Koninklijke Regeering afgevaardigd
zouden worden, de Koninklijke Regeering kan dit niet aan-
vaarden, want dat zou zün een schending van de Grondwet
en van de wet op de strafrechterlijke procedure. Echter
zouden, in bepaalde gevallen, mededeelingen over de resul-
taten van het onderzoek in kwestie kunnen worden gege- ·
· ven aan de Oostenrijksch­Hongaarsche organen.
7°. De Koninklijke Regeering heeft op den avond zelf
van de overhandiging van de nota, doen overgaan tot de
arrestatie van commandant Voya Tankositch. Wat Milan
Ciganovitch betreft, die onderdaan is van de Oostenrijksch­
Hongaarsche monarchie en die tot I5 juni beambte (als
adspirant) was bij de directie der spoorwegen, hem heeft
men nog niet kunnen bereiken. De Keizerlijke en Konink-
lijke Regeering wordt verzocht in den gebruikelijken vorm
zoo spoedig mogelijk, de vermoedens van schuld wel te
willen mededeelen, alsook de eventueele bewijzen van
schuld die tot heden bijeengebracht zijn door de enquete te
Sarajevo, zulks met het oog op verdere nasporingen.
8°. De Servische Regeering zal de maatregelen, geno-
men om het ongeoorloofd vervoer van wapenen en ontplof-
bare stoffen over de grens te beletten, versterken en
uitbreiden. Het spreekt vanzelf dat zij aanstonds een onder-
zoek zal bevelen en gestreng zal straffen de grensambte-
naren op de lijn Schabatz-Loznica die hun plicht hebben
verzuimd en de daders van het misdrijf van Sarajevo heb-
ben laten doorgaan.
g°. De Koninklijke Regeering zal omtrent de uitlatingen
van hare ambtenaren zoo in Servië als in het buitenland, na
den aanslag in gesprekken gedaan en welke volgens de
verzekering van de Keizerlijke en Koninklijke Regeering
‘ · vijandig waren jegens de Monarchie, gaarne uitlegging
geven, zoodra de Koninklijke en Keizerlijke Regeering
haar de passages in kwestie van die uitlatingen zal heb-