HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 20

JPEG (Deze pagina), 727.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

4 18
" misdadige handeling van dien aard hebben gepleegd door
het optreden van een harer leden. Niettemin zal de Konink-
lijke Regeering den eisch van de Keizerlijke en Konink-
’ lijkeRegeering aanvaarden en de Vereeniging ,,Narodna
l Obrana" en elke andere vereeniging, die tegen Oostenrijk-
'F Hongarije ageeren mocht, ontbinden. .
g°. De Koninklijke Servische Regeering verbindt zich
2 zonder uitstel uit haar openbaar onderwijs te verwijderen
alles wat dient of zou kunnen dienen om de propaganda '
tegen Oostenrijk­Hongarije aan te wakkeren, wanneer de
Keizerlijke en Koninklijke Regeering haar feiten en be-
.. wijzen van deze propaganda zal verschaffen.
4°. De Koninklijke Regeering neemt eveneens op zich
i uit den militairen dienst te verwijderen degenen, omtrent
wie het gerechtelijk onderzoek zal aangetoond hebben, dat
zij schuldig zijn aan daden gericht tegen de onschendbaar-
ï heid van het grondgebied van de Oostenrijksch-Hongaan
E sche Monarchie; zij verwacht dat de Keizerlijke en Konink-
ij lijke Regeering haar nader mededeelt de namen en de
daden van deze officieren en ambtenaren ter fine van de
, procedure, die er uit volgen moet.
50. De Koninklijke Regeeringmoetbekennen, dat zij zich
niet duidelijk rekenschap kan geven van den zin en den
`_ omvang van den eisch der Keizerlijke en Koninklijke Re-
geering, ertoe strekkend, dat Servië zich verplicht om op
zijn grondgebied de medewerking te aanvaarden van de
‘ organen van de Keizerlijke en Koninklijke Regeering.
F Maar zij verklaart, dat zij zal toelaten elke samenwerking
die strooken mocht met de beginselen van het internationaal
recht en met de strafrechterlijke procedure, als ook met de
goede betrekkingen van nabuurschap.
6°. De Koninklijke Regeering - het spreekt van zelf-
beschouwt het als haar plicht, een onderzoek te openen
tegen allen die betrokken zijn of eventueel zouden geweest ‘ ‘
zijn bij het complot van den 15den juni en die zich op het ge-
bied van het Koninkrijk mochten bevinden. VVat betreft de