HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 19

JPEG (Deze pagina), 715.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

i 17
zouden hebben aan bovengenoemde propaganda en aldus
·de goede betrekkingen van nabuurschap gecompromit-
teerd, waartoe de Koninklijke Regeering zich plechtiglijk
verbonden had, door haar verklaring van 18/gr Maart 1909.
,,De Koninklijke Regeering, die af keurt en verwerpt elk
denkbeeld van of elke poging tot inmenging in het lot van
·de bewoners van welk deel ook van Oostenrijk-Hongarije,
beschouwt het als haar plicht de officieren, de ambtenaren
‘ en de geheele bevolking van het Koninkrijk formeel te waar-
` schuwen, dat zij .voortaan met de uiterste gestrengheid zal
optreden tegen de personen die zich schuldig zouden ma-
ken aan dergelijke daden, welke zij met al haar kracht zal
voorkomen en onderdrukken".
Deze verklaring zal ter kennis worden gebracht van het
Koninklijk Leger, bij een dagorder, uit naam van Zijne Ma-
jesteit den Koning, door Züne Koninklijke Hoogheid den
Kroonprins Alexander, en zal worden opgenomen in het
eerstvolgende ofücieele Bulletin van het Leger.
De Koninklijke Regeering verbindt zich bovendien:
IO. Bij de eerstvolgende gewone bijeenroeping van de
Skoepchtina te zullen indienen een aanvulling van de pers-
wet, waarbij op de meest gestrenge wijze zal gestraft wor-
·den de aanzetting tot haat en verachting van de Oosten-
rijksch-Hongaarsche Monarchie, alsook tegen elke publi-
catie, waarvan de algemeene strekking gericht is tegen de
territoriale onschendbaarheid van Oostenrijk­Hongarije.
i Zij neemt op zich de herziening van de Grondwet,
die aanstaande is, een amendement aan te brengen in ar-
tikel 22 van de Grondwet, op grond waarvan de bovenbe-
­doelde publicaties kunnen worden in beslag genomen, wat
op het oogenblik volgens de stellige terminologie van art.
22 der Grondwet onmogelijk is.
2°. De Regeering bezit geen enkel bewijs, en de nota van
de Keizerlijke en Koninklijke Regeering verschaft er haar
ook geen enkel, dat de Vereeniging ,,Narodna Obrana" en
de andere gelijksoortige vereenigingen tot heden toe eenige
2