HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 18

JPEG (Deze pagina), 688.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

t
Tl 16
J
Q een gewoon iets voorkomen, en die in den regel aan de
officieele controle ontsnappen - te minder daar de Konink-
t lijke Regeering tijdens de oplossing van een heele reeks
kwesties, die zich tusschen Servië en Oostenrijl<­Hongarije
hebben voorgedaan, een groote voorkomendheid getoond
. heeft en er in geslaagd is, de meeste dezer kwesties ten
bate van den vooruitgang der beide naburige landen op
l te lossen.
Daarom is de Koninklijke Regeering pijnlijk verrast door
de bewering dat personen van het Koninkrijk Servië zou-
den hebben deelgenomen aan de voorbereiding van den
_ aanslag te Sarajevo. Zij verwachtte te worden uitgenoo­
digd om mede te werken tot de nasporing van alles wat
deze misdaad betreft en zij was bereid, ten einde door
daden haar volkomen correcte houding te bewijzen, maat-
regelen te nemen tegen alle personen, ten wier aanzien
lv haar mededeelingen zouden worden gedaan.
is Derhalve zich voegend naar het verlangen van de Kei-
‘ zerlijke en Koninklijke Regeering is de Koninklijke Regee-
ring bereid aan de rechterlijke macht over te levereniederen
Servischen onderdaan, zonder aanzien van positie of rang,
, van wiens medeplichtigheid aan de misdaad te Sarajevo
* haar bewijzen zouden geleverd worden.
Meer in het bijzonder verplicht zij zich op de eerste blad-
j zijde van de Staatscourant van 13,-26 juli de volgende
verklaring te doen publiceeren.
,,De Koninklijke Regeering van Servië veroordeelt elke ‘
¤ propaganda die gericht zou zijn tegen Oostenrijk-Honga
rije, d.w.z. het complex van pogingen, die als einddoel heb-
ben van de Oostenrijksch-Hongaarsche Monarchie los te
maken landen, welke er deel van uitmaken, en zij betreurt
oprecht de verderfelijke gevolgen van deze misdadige han-
delingen.
,,De Koninklijke Regeering betreurt het dat, volgens de
_ mededeeling van de Keizerlijke en Koninklijke Regeering,
zekere Servische officieren en ambtenaren deelgenomen