HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 17

JPEG (Deze pagina), 690.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

I5
den Servischen Ministerraad aan den Oostenrijksch-Hon-
gaarsche gezant te Belgrado, heden, voor den afloop van
den termijn van het ultimatum, heeft overhandigd.
,,De Koninklijke Servische Regeering heeft de 1nededee­
ling van de Keizerlijke en Koninklijke Regeering van den
Io;'25 dezer maand ontvangen en is overtuigd, dat haar ant-
woord elk misverstand zal wegnemen, dat dreigt de goede
betrekkingen van nabuurschap tusschen de Oostenrijksch-
Hongaarsche Monarchie en het Koninkrijk Servië te ver-
storen.
De Koninklijke Regeering is zich er van bewust, dat de
beweringen die zijn geuit en van het spreekgestoelte van de
n_ationale Skoepchtina en in de verklaringen en handelingen
van de verantwoordelijke vertegenwoordigers van den
Staat -- beweringen, die kortweg werden afgesneden door
de verklaring van de Servische Regeering op 18/31 Maart
1909 - niet herhaald zijn bij eenige gelegenheid tegen-
over de groote naburige Monarchie en dat sindsdien
geen poging is gedaan, noch door de opeenvolgende Ko-
ninklijke Regeeringen, noch door haar organen, om den in
Bosnië en Herzegowina geschapen staatkundigen en wette-
lijken staat van zaken te veranderen. De Koninklijke Re-
geering constateert dat in dit opzicht de Keizerlijke
en Koninklijke Regeering geen vertoogen heeft gehouden,
behalve eens betreffende een schoolboek, waaromtrent de
Keizerlijke en Koninklijke Regeering een volkomen bevre-
digende verklaring heeft ontvangen.
Servië heeft verscheidene malen bewijzen gegeven van
zijn vreedzame en gematigde politiek gedurende de Bal-
kan­crisis en het is dank zij Servië en het offer, dat het in
het uitsluitend belang van den Europeeschen vrede heeft
gebracht, dat die vrede is behouden gebleven.
De Koninklijke Regeering kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor betoogingen van particulieren aard,
zooals de dagblad­artikelen en het vreedzame werk van
vereenigingen, betoogingen, die in bijna alle landen als