HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 14

JPEG (Deze pagina), 603.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

E I2
i gelijkheid voor Servië erkennen om de gestelde voor-
waarden aan te nemen, begroeten met groote instem-
ming den energieken toon door Oostenrijk aangenomen.
De officieuse ,,Local-Anzeiger” is bijzonder agressief; hij
‘ noemt een eventueel beroep van Servië op St. Petersburg,
Parijs, Athene en Bucarest overbodig en eindigtmet te zeg-
‘ gen, dat het Duitsche volk vrij zal adem halen, wanneer
het vernomen zal hebben, dat de toestand op het Balkan-
schiereiland eindelijk gaat opklaren,
(get.) BRONEWSKY.
Y No. 8.
” De Zaakgc/ezsfzgzic {zz Fïü/l»è'F{)·/3 aazz dwz ;%°zzz`sz‘cz·
zzazz Bzzz`z‘ezz/azzdsc/zc Za/êczz.
Parijs, II,'24 juli 1914.
(Telegram)
De copie van de nota, officieel te Belgrado overhandigd,
r is door den Ambassadeur van Oostenrijk aan de Fransche
Regeering medegedeeld. Later heeft de Ambassadeur van
Duitschland den ministerbezocht en hem een communique
voorgelezen, weergevende de Oostenrijksche beweegrede-
nen en aangevende, dat ingeval van weigering van de zijde
van Servië, Oostenrijk verplicht zou zijn tot pressie zijn
. toevlucht te nemen en zoo noodig tot militaire maatrege- -
‘ len; de mededeeling eindigde met de opmerking, dat vol-
gens de meening van Duitschland deze kwestie tusschen
Oostenrijk en Servië rechtstreeks moest opgelost wor-
den en dat het in hetbelang der Mogendheden was de zaak
te begrenzen door haar aan de betrokken Partijen over te
laten. De Directeur van het Politieke Departement, die het
onderhoud bijwoonde, vroeg aan den Ambassadeur, of
men de Oostenrijksche actie als een ultimatum moest be- A
schouwen ~-» met andere woorden of, in het geval, dat
Servië zich niet geheel onderwierp aan de Oostenrijksche