HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 13

JPEG (Deze pagina), 651.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

II
op Oostenrijksch-Hongaarsche ambtenaren in Servië toe
te laten om met de onze aan het onderzoek deel te nemen
en om toe te zien op de nakoming der andere voorwaarden
in de nota aangegeven.
Wij hebben een termijn van 48 uur ontvangen om dit
alles te aanvaarden, bij gebreke waarvan de Oostenrijksch-
Hongaarsche Legatie Belgrado zal verlaten. Wij zijn be-
4 reid de Oostenrijksch­Hongaarsche voorwaarden aan te
nemen, welke in overeenstemming zijn met de positie van
-een onafhankelijken Staat, alsook die, waarvan de aanvaar-
ding ons door Uwe Majesteit zal worden aangeraden; alle
personen, wier deelneming aan den aanslag zal aangetoond
worden, zullen streng door ons gestraft worden. Sommige
der Oostenrijksche eischen zouden niet ingewilligd kunnen
worden zonder wijziging van onze wetgeving, hetgeen
tüd vereischt. Men heeft ons een te korten termijn gelaten.
Wij kunnen na de verstrijking van den termijn door het
Oostenrijksch-Hongaarsche leger, dat zich op onze grens
samentrekt, worden aangevallen. ’t Is ons onmogelijk ons
te verdedigen en wij smeeken Uwe Majesteit ons Haar hulp
zoo spoedig mogelijk te verleenen.De kostelijke welwillend-
heid van Uwe Majesteit, die ten onzen opzichte zoo vaak
gebleken is, doet ons krachtig hopen, dat ditmaal weder-
om onze roep zal worden gehoord door Haar edelmoedig
Slavisch hart. . ,_
- In deze moeilijke oogenblikken ben ik de tolk van de
gevoelens van het Servische volk, dat Uwe Majesteit smeekt
zich wel het lot van het Koninkrijk Servië te willen aan-
¤‘€kk€¤· (ga.) ALEXANDER.
No. 7. W--?
Dc Zaakga/asfzgdc in Dzzz`z‘schZmm’ mm dwz M·1IZ·$f¢’7'
zimz Bzzz`z‘wz/mzdsc/zc Zaken.
(Telegram). Berlijn, 11/24 juli 1914.
Alle ochtendbladen, zelfs de weinige, welke de onmo-