HomeDe oorsprong van den oorlogPagina 10

JPEG (Deze pagina), 611.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 41.42 MB

8
wachtte Schabatz en te Loznica, die schuldig staan aan het i i
verleenen van hulp aan de bedrijvers van de misdaad te
Sarajevo, door hun het overtrekken van de grens te verge-
makkelijken.
ge. Aan de Keizerlijke en Koninklijke Regeering uitleg-
ging te geven o mtrent de niet te rechtvaardigen uitingen van
hooggeplaatste Servische ambtenaren zoowel in Servië als
in het buitenland, die, ondanks hun ofücieele positie, niet
geaarzeld hebben na de misdaad van den 28en juni, zich in
interviews op vijandige wijze uit te laten over de Oosten-
rüksch·Hongaa rsche Regeering - ten slotte:
roe. De Keizerlijke en Koninklijke Regeering onverwijld
mededeeling te doen van de uitvoering van de maatregelen
vervat in de voorgaande punten.
De Keizerlijke en Koninklijke Regeering verwacht het
antwoord van de Koninklijke Regeering op zijn laatst
Zaterdag 25 dezer maand, om 6 uur ’s middags.
Een memorie betreffende den uitslag van het gerech-
telijk onderzoek te Sarajevo ten opzichte van de ambtena
i ren vermeld sub 7 en 8, is bij deze nota gevoegd.
(get.) STRANDTMAN.
No. 3.
M07Zd€[Z‘1lg6 7Z0ll(ï,]§é’l’S00ll[{7k ovcrgeórachtdoordan Am-
bczssar/czzrvazz. O0$lLá’7ll’{y·k­H0lZg0V§y·€ te St. PGZ‘€l’Sblll’§` aan
deziz M,/lï.S[€ï van BZlZ·Z‘Cll[(lll(llSC]76 Zaken dan IIi2.,l _/11/z` ` `
1914 0m I0 uur JS-llZOl"_§'L’llS.
De Keizerlijke en Koninklijk Regeering heeft zich in de
noodzakelijkheid bevonden Donderdag IO'23 dezer maand
door tusschenkomst van den Keizerlijken en Koninklijken
Gezant te Belgrado de volgende nota aan de Koninklijke
Regeering van Servie te overhandigen:
(Volgt de tekst van de nota). ·
Zie document No. 2.