HomeInstructie voor den griffier en voor den commies-griffier van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 8

JPEG (Deze pagina), 551.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 6.67 MB

l .
( ( 6 )
met gesloten deuren de geheimhouding is opgelegd , `
of wanneer in andere zaken geheimhouding noodig ï
of nuttig kan zijn, zorgt de Griffier dat het geheim ä
stiptelijk worde bewaard. · à
Art. 17. j
Bij het aanvaarden zijner bediening legt de Griffier f
in handen van den Voorzitter den eed (belofte) af:
i • Ik zweer (beloof), dat ik mijn ambt als Griffier `
j » van de Tweede Kamer der Staten- Generaal van het
j · » Koningrijk der Nederlanden ter goeder trouw en ,
i » met alle vlijt en naarstigheid zal vervullen;
i » dat ik stiptelijk zal in acht nemen de Instructie W
( » voor den Griffier der Kamer gemaakt, en het
j » Reglement van Orde , zoo verre het mij betreft,
[ » zorgvuldig zal opvolgen.
1
j » Zoo zuaarlylc helpe mg God Almagtig!" A
· Alvorens tot dien eed te worden toegelaten, doet
. hij den eed (verklaring) van zuivering: `
1 » Ik zweer (verklaar) , dat ik , om tot Griffier van
l » de Tweede Kamer der Staten­Generaal van het jj
» Koningrijk der Nederlanden te worden benoemd,
» aan niemand, onder wat naam of voorwendsel i
i » ook, eenige giften of gaven beloofd of gegeven (
E » heb , noch beloven of geven zal.
» Ik zweer (beloof), dat ik , om iets hoegenaamd
» in deze betrekking te doen of te laten, van niemand j
· » eenige beloften of geschenken aannemen zal , i
, » middellijk of onmiddellijk.
» Zoo waarläk helpe my Godgllnzagtigl"
1