HomeInstructie voor den griffier en voor den commies-griffier van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 7

JPEG (Deze pagina), 505.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 6.67 MB

( 5 J
treksel of afgifte van stukken of boeken verleend,
dan op schriftelijken last van den Voorzitter en niet
dan tegen behoorlijk bewijs van ontvang.
Niettemin geeft de Griffier aan de redactie der
Staats-Courant inzage of afschrift van de stukken ,
die in de openbare- zitting der tafel zijn gebragt. Hij
. is bevoegd een en ander ook aan de redactien van
andere dagbladen te verleenen.
Art. 14.
l it.
l De Griffier zorgt, dat in tijds de noodige bouw-
stoffen bijeen zijn gebragt en aan de commissie van
{ oppertoezigt ter hand gesteld worden voor het op-
j maken der jaarlijksche begrooting van de huis-
j houdelijke behoeften der Kamer.
J Die begrooting wordt ter inzage van de leden ter
A Griffie nedergelegd.
j De Griffier doet de aanvragen tot betaling der
gelden , voor de huishoudelijke behoeften der Kamer
toegestaan.
Art. 15.
Kl De Griffier ziet toe, dat de beambten , boden
en bedienden van de Kamer hunne betrekking steeds
naar behooren vervullen , in overeenkomst met hunne
instructie, door de huishoudelijke commissie vast-
gesteld. Zij zijn aan den Griffier in hunne betrek-
king gehoorzaamheid verschuldigd.
Art. 16. _
VVanneer betrekkelijk het verl1andelĀ«_le in de zitting