HomeInstructie voor den griffier en voor den commies-griffier van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 6

JPEG (Deze pagina), 507.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 6.67 MB

( il l
l Reglement van Orde, of bij de besluiten daarom-
, trent door de Kamer genomen.
l Art. xx.
j In de gevallen, waarin de Griffier, volgens het
i Reglement van Orde der Kamer, eene commissie
l van rapporteurs of andere commissien bijstaat, E
voert hij de pen, zooveel dit van hem wordt V,
verlangd.

Art. 12. ?
[ De Griffier heeft, onder het oppertoezigt der
` in art. 13 van het Reglement van _Orde vermelde '
K commissie, het beheer over de boekerij en over j
al wat verder tot het huishoudelijke der Kamer ‘·
betrekking heeft.
Art. 13. A
Hij zorgt dat van de archiven en van de boekerij , j
ook door het voorhanden zijn van doelmatige regis·· _
ters en lijsten, steeds gemakkelijk en gereedelijk
gebruik kan worden gemaakt. ft"
Hij zorgt voorts, dat, na afloop der behandeling
van ieder voorstel, hetzij van wet, hetzij andere ,
van al de daartoe behoorende gedrukte stukken
een exemplaar bijeen worde gevoegd en ter Griffie
voorhanden zij.
Geene stukken of boeken worden buiten de ver-
A trekken der Kamer aan de leden afgegeven , dan
tegen behoorlijk bewijs van ontvang.
Aan geene andere personen wordt inzage, uit-