HomeInstructie voor den griffier en voor den commies-griffier van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 5

JPEG (Deze pagina), 538.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 6.67 MB

( 3 )
Voor de notulen der zittingen met gesloten
deuren (comité’s generaal) houdt hij een afzon-
derlijk, mede gekantteekend en gewaarmerkt regis­
ter. De notulen behelzen inzonderheid ook de
beknopte opgave van hetgeen door al de sprekers
in zoodanige zitti·ng met gesloten deuren is gezegd.
Art. 7.
De Griffier houdt buitendien een alphabetisch
register op de notulen der Vergadering; voorts registers
van de in ieder zittingjaar behandelde voorstellen of
andere door de Kamer verrigte werkzaamheden; van
de ingediende verzoekschriften; en in 't algemeen alle
zoodanige registers en aanteekeningen, als de huis-
houdelijke commissie noodig oordeelt en de goede
loop der zaken vereischt.
~ Art. 8.
Hij is belast met het voeren der briefwisseling
­ met de leden, het doen bezorgen der stukken en
t het kennis geven aan de leden van den dag en het
j uur der bijeenkomsten; hij ziet toe dat de presentie­
j lijsten behoorlijk worden geteekend.
j Art. 9.
- De Griffier biedt den Voorzitter geene stukken
ter onderteekening aan, dan nadat die met de
minuten zijn vergeleken , en hiervan op de stuk-
_ ken zelve aanteekening is geschied.
Art. 10.
‘ Aan zijne zorg is bevolen het doen drukken van
I alle stukken overeenkomstig het bepaalde hij het