HomeInstructie voor den griffier en voor den commies-griffier van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 4

JPEG (Deze pagina), 548.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 6.67 MB

( 2 )
nadere bijeenroeping gescheiden is , heeft hij, om
zich voor langer dan vier dagen van de plaats,
waar hij zijne bediening uitoefent, te verwijderen ,
het verlof van den Voorzitter noodig.
Art. 4.
Alle stukken , aan de Kamer, gedurende den tijd
dat zij niet bijeen is, ingezonden, worden door
den Griffier in ontvang genomen; hij bezorgt die
zoo spoedig mogelijk aan den Voorzitter.
De Griffier is met het ontvangen en openen der
stukken en met het bestuur der Griffie belast , na
het sluiten der zitting en gedurende het tijdperk,
dat de Kamer ontbonden is.
Art. 5.
Hij leest de stukken ter vergadering voor; bij
j geeft naauwkeurig acht op de besluiten, door de j
. Kamer of door den Voorzitter genomen en door dezen ·
l aangekondigd , alsmede op de stemmen bij hoofde­ A
lijke omvrage of anderzins uitgebragt , en houdt van j
het een en het ander met zorg aanteekening.
l Art. 6. i l
i De notulen worden door hem gehouden overeen-
komstig de bepalingen van het Reglement van Orde.
Na goedkeuring door de Vergadering, doet hij de
notulen van iedere zitting overschrijven in een i
j doorloopend, door den Voorzitter en door hem _
j gekantteekend en gewaarmerkt register, en onder- «
teekent ze met den Voorzitter. j