HomeInstructie voor den griffier en voor den commies-griffier van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 10

JPEG (Deze pagina), 516.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 6.67 MB

e l "
l :
( 8 ) g
» van het Koningrijk der Nederlanden ter goeder g l l
» trouw en met alle vlijt en naarstigheid zal ver- ’
¤ vullen; Q .‘ l
» dat ik het Reglement van Orde en de Instructie i `,
» voor den Griffier en voor den Commies·griffier ;
» der Kamer, zooverre die mij betreffen, zorg- ' w
i » vuldig zal in acht nemen en nakomen. gl
» Z00 waarläk helpe God Almagtig!” j
Alvorens tot dien eed te worden toegelaten, doet ‘
bij den eed (verklaring) van zuivering: g {
» lk zweer (verklaar), dat ik, om tot Gommies­ è .
» griffier van de Tweede Kamer der Staten­Generaal l
» van het Koningrijk der Nederlanden te worden ·_ _
» benoemd, aan niemand, onder wat naam of j ·. _i·‘ ïl
» voorwendsel ook, eenige giften of gaven beloofd .
» of gegeven heb , noch beloven of geven zal­ ..9
» Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd · ,1
» in deze betrekking te doen of te laten, van l _ [
» niemand eenige beloften of geschenken aannemen , iii, r
» zal, middellijk of onmiddellijk. «
v ZOO waarläk helpe mä God Alma_qtig!°°