HomeDe vereeniging van den Rijkstelegraaf met de Posterijen, wenschelijk in het algemeen belang, vooral van het platte landPagina 9

JPEG (Deze pagina), 828.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 13.09 MB

7
‘ kingen aan één ambtenaar opdraagt, die ze gemakkelijk kan
waarnemen. Men trekke hieruit evenwel niet het besluit, dat
de uitbreiding der telegrafen naar kleine plaatsen geen op-
offering van ’s Rükswege zou kosten. Geld aan de schatkist
zal de uitbreiding van het telegraafnet steeds vorderen, want
ten onregte vermeent men dikwüls, dat het aanleggen van
telegraatlijnen eene goede geldbelegging voor den Staat is.
j De kosten van aanleg zün een kapitaal, dat weinig of geen
intrest opbrengt, het personeel verslindtbüna alle inkomsten.
t WVil men op een plaats, waar geen telegraafkantoor is,
gebruik maken van den telegraaf, dan zün er twee midde-
in len, of men zendt het berigt met een bode te voet ofte paard
° naar het naaste telegraatkantoor, en ontvangt op een gelüke
p wüze antwoord, of men maakt gebruik van de post, soms
zal men beide wijzen van verzending kunnen combineeren. De
j eerste wüze van handelen is zeer duur, en kan niet als regel
j worden beschouwd; een enkelvoudig binnenlandsch telegram
t kost 30 cent, en in vergelijking dier som zün de kosten van
i een bode zeer hoog.
; W'ordt gebruikt gemaakt van de post, dan gaat de afzender
l naar het postkantoor, geeft het telegram, waarvoor 10 cent
y aanteekengeld en de port tot hetnaaste telegraatkantoor moet
worden betaald; vervolgens krügt de afzender gratis kennis, j
, hoeveel het telegram kost, maar heeft dan nog de moeite en
g kosten, om het geld door een postwissel over te maken van
_ zijn woonplaats naar het telegraafkantoor, want telegraafzegels
’, bestaan niet. _
j De afzender van een telegram van een telegraafkantoor
i naar een plaats, waar geen telegraafkantoor is, de kosten
Y willende betalen, moet 20 cent extra aan de post geven, als:
10 cent voor aanteekenen, en 10 cent voor port; doet de afzen-
der zulks niet, dan betaalt de ontvanger van het berigt de
gewone briefport.
Doordien van en naar kleine plaatsen, meestal slechts één-
maal daags gelegenheid is voor verzending per post, wordt
er dikwüls zeer weinig in spoed gewonnen door gebruik te
maken van den telegraaf, en zal men dikwijls gedwongen
zün een bode te nemen.
Hoe veel voordeelen hebben toch de bewoners van groote
plaatsen boven die van het platte land!
Het beste en eigenaardigste middel om aan de medege-
deelde bezwaren te gemoet te komen, is de inlijving der
telegrafen bü de posterijën. In vroeger tüd werden de brieven
soms eenmaal in de week per voetbode bezorgd van de eene
plaats naar de andere; toen de wegen verbeterden, veran-
derden de voetboden in rijdende postillons, en nam het aantal
brievent·ci·zend{;,g,,u lajjgZi!.I1.,eI`l12l.lltl toe. Na den aanleg der t