HomeDe vereeniging van den Rijkstelegraaf met de Posterijen, wenschelijk in het algemeen belang, vooral van het platte landPagina 8

JPEG (Deze pagina), 825.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 13.09 MB

6
Saksen en Beiicren, en thans nog eenigzins gewijzigd in België, ·
in toepassing is, bestaat in de gedeeltelüke of' geheele ver-
eeniging der posterijën met de telegraten. In het hiorvoren
genoemde reisverslag van de heeren van '1`HIEL en Coulsrrm
leest men het volgende over Hannover, Pruissen, Saksen en
Beüeren: ,,Vereenigi·ng van post- en telegraafkantoren bestaat
in al de vier bezochte staten. Algemeen was men van ge-
voelen, dat zoodanige vereeniging, als middel tot uitbreiding p
der telegraüsehe gemeenschap, zooveel slechts mogelük,be­
hoorde te worden toegepast, al zün aan de uitvoering ook ,
, bezwaren verbonden , die eerst langzaam zullen kunnen worden
uit den w-eg geruimd. Gelük voor de hand ligt, is de ver- W
eeniging alleen mogelük, wanneer zoowel het post-, als het *
telegratisch verkeer van geringen omvang is. In Saksen heeft
·de ervaring geleerd, dat daar, waar meer dan 1600 berigten {
I jaarlüks te verzenden ot te ontvangen zün, de vereeniging I
I geen voordeel meer oplevert, maar op den gang der beide ;
, diensten storend werkt. In Pruissen, waar men, bü de aan-
l wüzing der voor vereeniging bestemde kantoren dit beginsel t
in acht genomen had, was dan ook tot dus verre over vor-
I traging van eenig belang van telegrammen niet te klagen 3
geweest?
In België zün de telegrafen , posterüen en spoorwegen onder
één bestuur; dit is de reden, waarom men aldaar op zeer j
kleine plaatsen telegraaf-kantoren vindt.
E
Na d·en toestand in het buitenland te hebben geraadpleegd, l
deolen wü als onze zienswüze mede, dat in Nederland het i
doel, om op de goedkoopste wijze telegraafkantoren op te I
rigten in kleine plaatsen, het beste kan bereikt worden door
de telegrafen met de posterüën te vereenigen. De ambtenaren
[ van de posterüën en telegrafen behooren in het vervolg slechts
I één corps te vormen, dat onder de bevelen van één en den-
zelfden hoofdambtenaar staat. Er zün telegraafkantoren, waar
de bcambte acht uren op zün kantoor zit, en als hü zün werk,
dat bestaat in het behandelen van 4 a 6 telegrammen daags,
echter elkander kon afdoen, welligt met züne administrative
werkzaamheden slechts één uur daags noodig zou hebben. In
diezelfde plaats is soms een ander ambtenaar, de directeur
van het postkantoor, die insgelijks uit ’sRüks schatkist bc-
taald wordt, en ook slechts één a twee uren daags werk
heeft, maar evenzeer als zün ambtgenoot van den telegraaf
om den wille van het publiek op zün kantoor moet Mü-
ven. lVat is natnnrlijker, dan dat men thans, nu de schatkist
in geen zeer bloeijemleii toestand verkeert, die twee betrek-
x
i