HomeDe vereeniging van den Rijkstelegraaf met de Posterijen, wenschelijk in het algemeen belang, vooral van het platte landPagina 7

JPEG (Deze pagina), 867.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 13.09 MB

(
‘ rs
In Frankrük worden van Rükswege telegraaflünen op de
V minst kostbare wüze aangelegd van de hoofdplaats naar de
voornaamste gemeenten van het departement. Het onderhoud
van het personeel vordert van alle uitgaven het meeste geld: ‘
het is daarom gebragt ten laste der gemeente. Zxetdaar de
reden, waarom voor telegratist is gekozen een gemeente­amb­
tenaar, bv. een secretaris of een ambtenaar ter gemeente-
secretarie, of ook wel een schoolmeester. Behalve züne gewone
l bezigheden moet zoo iemand. na eerst behoorlijk m de tele-
graafdienst onderwezen te zün, de betrekking van telegraüst
E waarnemen tegen eene geringeschadeloosstelling. De telegraaf-
iç toestellen zijn, om zulks mogelük te maken, zeer eenvoudig
en gemakkelijk te bedienen. _
dweepen niet met dit stelsel; uit een finantieel oog·
; punt verdient het aanbeveling, maar wü betwütelen zeer of
g daardoor bevorderd wordt de spoedige behandeling en vooral
E de geheimhouding der telegrammen, op welk laatste men hier
, . te lande zooveel prüs stelt. Het beste gedeelte van ons
{ leven hebben wü in de dienst bg den telegraaf doorgebragt,
gp en wü zijn overtuigd, dat het geheim der telegrammen bij
F den Rükstelegraaf nooit is geschonden, en het publiek een
‘ groot vertrouwen stelt in de ambtenaren van den Rijkstelegraafl
ç Zal een gemeente­ambtenaar, een schoolmeester, er niet lig-
g` telijk toe overgaan, om bijv. aan een burgemeesterinzage van
* een telegram te geven? Hü weet, hoeveel de burgemeester
l, zijn lot kan verbeteren, oi hem het leven aangenaam maken.
i W`il men verzekerd zijn van geheimhouding, dan behoort de
telegrafist onalhankelük te zijn van alle personen, in de ge-
meente gevestigd, die niet tot de telegraafdienst behooren;
hiertoe is het noodig, dathü rijks­ambtenaar Velen zullen
- hiertegen opkomen, en een kreet aanheflen over uitbreiding
· van het aantal an1bt<=na1·en, centralisatie, enz.
{ Niemand kan mee1· dan wij een vriend zijn van vrijheid en een
l vijand van centralisatie , maar wü vreezen niet centralisatie voor
i te staan, wanneer dit in het algemeen belang is. Engeland, het `
i land van vrijheid bü uitnemendheid, heeft geen rijkstelegrafen;
l de telegrafen zijn aangelegd en worden geëxploiteerd door
particuliere xnaatschapijen. De klagten over deze wijze van
i inrigting der tclegrafie zijn zoo sterk geworden, datde Engel-
i sche Regering, na drie jaar lang de zaak onderzocht te hebben,
een bill of wets­·ontwerp bij het Parlement heeft ingediend,
j ten doel hebbende, om aan de particuliere maatschappijen
è de telegrafcn te ontnemen , en de exploitatie too te vertrouwen
, aan de Koninklijke pesterijen. Deze billis nog nietafgedaan,
l ten gevolge van gemaakte amendementen.
i Het tweede stelsel, dat tot kort geleden, vóór de oprigting
i van den Noord·l)uitschen Bond, in Hannover, Pruissen,
1
i
l j`
l
E