HomeDe vereeniging van den Rijkstelegraaf met de Posterijen, wenschelijk in het algemeen belang, vooral van het platte landPagina 6

JPEG (Deze pagina), 841.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 13.09 MB

ï‘
4 · *
gemeenten mede te begiftigen. Alvorens zulks to doen, zullen
wü den tegenwoordigen toestand mededeelen. a
De rijks­telegraafkantoren worden verdeeld in drie klassen,
als: ten eerste met dag- en nachtdienst, ten tweede met door-
loopende dagdienst, en ten derde met beperkte dagdienst. l
Kantoren met dag- en nachtdienst zijn alleen gevestigd te
Amsterdam , Rotterdam en ’s Gravenhage. Kantoren met door- j
loopende dagdienst zijn open van 1 April tot 30 September,
van ’s morgens 7, en van 1 October tot 31 Maart van ’s mor- j
gens 8 ure, tot 's avonds 9 ure; Zondags wordt do dienst
naar plaatselüke omstandigheden gewijzigd. Kantoren met be-
perkte dagdienst zijn in de week met tusschenruimten dagelijks i;
gedurende acht uren open; Zondags gedurende vier uren. Voor
kantoren met doorloopende dagdienst zün minstens twee amb- i
tenaren noodig; en voor die met beperkte dagdienst is één
ambtenaar in den regel voldoende. Y
In plaatsenxaan bestaande rüksdelegraatlünen gelegen,
worden van Rtjkswege telegraaf kantoren gevestigd, onder
voorwaarde, dat de gemeente aanwüst en ten haren koste in
grde brengt een lojmal, gesclgkt väor kantoor, hetwelk dan l
Q wüze van proe neming ge uren e een jaar wordt bezet ik
om te zien, of de kosten uit de opbrengst worden bestreden: ‘
De kosten zün voor alle kleinere gemeenten geraamd op 1500 ç
gulden ’sjaars voor een kantoor met beperkte dagdienst, en
op 2000 gulden ’sjaars voor een kantoor met doorloopende
dagdienst. Blijft de Opbrengst benedèll de kosten van onder- l,
äoudg zoo neemt ïle Regering het al dan äliet behouden van l
ot antoor in nac ere overweeine, tenzü e belanghebbende
gemeente zich verbinde om htït <;xtbrekende voor hïzt vervolg
jaarlijks aan te vullen.
iMen zal gemakkelijk bevroeden, dat het voor de fïnantiën -
* van vele kleine gemeenten onmogelijk is. om het geld bij te ·
Passen, dat te kort komt aan de opbrengst van 1500 gulden ;
’s jaars; naar andere middelen behoort dus te worden omge-
zien, om op dergelijke plaatsen telegraafkantoren te kunnen i
vestigen; raadplegen wij, wat in het buitenland bestaat.
Twee stelsels ontmoeten wij daar; het eerste is het stelsel l
in Frankrijk in gebruik, en het tweede het stelsel, dat tot vóór
de oprigting van den Noord-Duitschen Bond bestond in sommige
landen in Duitschland, met name in Hannover, Pruissen,
Saksen en Beüeren (1) en, hoewel eenigzins gewijzigd, thans
nog in België in toepassing is. ;
t
(1) Zie ~Aanteekeningen betrcliende het telegraafwezen in Hannover,
Pruissen, Saksen en Beijeren, op eene daartoe ondernomen reis,~ verza-
meld door de Heeren A. H. van Thiel, controleur, en J. M. Collette, e
lijnopziener in algemeene dienst van dcn Rijketolegraai`; -- ’sGraven­ g
hage, van l’VceIdcn en lllingclcn, 1861. E
i
l
E