HomeDe vereeniging van den Rijkstelegraaf met de Posterijen, wenschelijk in het algemeen belang, vooral van het platte landPagina 5

JPEG (Deze pagina), 735.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 13.09 MB

nl _, ”__.4_ _,,_ ,_à___,_,,,,_____,ï__,;è,,,.__._,A·­­ t ......«.t..`;,..;___,T,l,.,. _,,,,,,.,,,e. ,l2,g,.`ïï,«...­­­~^..__ _` `U , ` t
Bij de wet van 7 Maart 1852 (Staatsblad, n°. 48), is bepaald,
dat van Staatswege telegrafen aangelegd en onderhouden
zullen worden tusschen ’s Gravenhage en de voornaamste ste-
lg den, vestingen en havens van het Rük, en de rigtingen zoo-
4, danig moeten worden genomen, dat de telegrafen zich aan
die van België, Pruissen en Hannover kunnen aansluiten.
Voor een goed deel is aan de voorschriften der wet voldaan ,
ä al mogen dan ook verschillende middenpunten van handelen
nüverheid zich nog niet in het bezit van een rüks­telegraaf`-
g kantoor verheugen, en al moeten Oud-Beüerland, Brielle,
Helvoetsluis, Dirksland en Brouwershaven zich tevreden
stellen met cen kantoor van de Rotterdamsche telegraaf-
maatschappü. j
, De telegraaf werd nog weinig jaren geleden beschouwd als `
eene instelling, alleen ten dienste der Regering, of als een
. voorwerp van weelde, bestemd voor rüke en voorname lieden;
· dikwüls werden de ontvangen telegrammen als eene zeldzaam-
l heid bewaard en vertoond. Vele eenvoudige menschen schrik- ,
j ken nog onwillekeurig bü het ontvangen van een telegram,
. en schünen zich niet voor te kunnen stellen, dat er een tal
van lieden gevonden wordt, hetwelk liever 30 cent betaalt l
, voor een telegram, dan een brief schrütt, omdat niemand het |
kwalük neemt, dat een telegram uit enkele woorden bestaat,
terwül een brief minstens toch één bladzüde schrift behoort
x te bevatten. ,
` In den tegenwoordigen tüd wordt in zaken van handel en 1
nijverheid over het algemeen het geld veel meer dan vroeger
g omgezet, omdat men zich zeer dikwäls met een klein winstje
l moet vergenoegen. Deze toestand vordert, dat de middelen
_ van gemeenschap snel en goed zün; van daar de behoefte
_ aan spoorwegen en telegrafen. Voor den koopman of fabriekant ,.
op kleine afgelegen plaatsen gevestigd, bestaat zoo mogelijk
, nog meer behoefte aan een telegraaf, dan voor hcn, die in ,
groote middenpunten van handel en nüverheid wonen. Zonder
telegraafkantoor is het voor hem onmogelük, zelfs op de plaats
_ züner inwoning, de concurrentie vol te houden met lieden uit
, groote steden, die züne gemeente bereizen. Thans, nu de
meeste groote plaatsen in het bezit van telegraaf kantoren zün,
i behoort nagegaan to worden, hoe het mogelükis or ook kleine
El
l
j .
l fl
l. ‘