HomeDe vereeniging van den Rijkstelegraaf met de Posterijen, wenschelijk in het algemeen belang, vooral van het platte landPagina 17

JPEG (Deze pagina), 787.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 13.09 MB

15
Nederlander, van een gezond ligohaainsgestel, van een goed
gedrag, en niet jonger dan 18 of ouder dan 25 jaren.
Voorts behooren de candidaten ervaren te zi'n in:
J
cz. het schrüvenvan goed leesbaar schrift, vooral ook wat
het stellen van cüfers betreft;
b. de Nederlandsche, Hoogduitsche, Engelsche en Fran-
sche taal:
c. de beginselen der cüferkunst met de leer der evenre-
digheden, die der gewone en tiendeelige breuken , de
, kennis der Nederlandsche maten en gewigten, en het
rekenen zonder feilen; V
cl. de eerste beginselen der stel- en meet­kunst;
e. de volledige kennis der aardrijkskunde van Nederland
en de koloniën, benevens eene genoegzame bekendheid
der voornaamste plaatsen in en buiten Europa.
{ Aan hen , die zulks verlangen, zal tevens gelegenheid worden
1 gegeven van hunne kennis in het vak der posterüën of`natuur­
, kunde te doen blijken, zullende de bevinding daaromtrent
bij de rangschikking der candidaten mede in aanmerking
worden genomen. Bü overigens gelnke aanspraak komt in de
A eerste plaats in aanmerking de meerdere kennis van de Fran·
pl sche taal en de aardrnkskunde.
t Zoodra de kandidaten benoemd zijn tot surnumerair, wordt
g hun gedurende pl. m. 9 à. 12 maanden les gegeven in de
F kennis der posternën en telegrafen. Men plaatse de surnume-
; raxrs, zoo mogelijk reeds gedurende dien oef`entijd,en anders
Q daarna, op een telegraaf- en vervolgens op een postkantoor.
A Z1 n d g D b d , d t `j
1 e surnumerairs enoevrzaam e reven an moe en zi
E een examen afleggen, waarop gevraagd wordt, wat men thans
, eisoht, voor de bevordering van leerling tot telegrafist, en
van surnumerair tot commies bg de posterijën.Na behoorlijk
afgelegd examen ontvangen de surnumerairs eene benoeming
1 tot commiesen bg de posterüën en telegerafen. Te rade gaande
, met de behoefte aan personeel, en met1edersaanleg,worden
g de commiesen meer uitsluitend bestemd voor de dienst der
postergën of der telegrafen.
1 Het gebrek aan ersoneel zou een reden kunnen zi°n, om
~
den surnumerairs b. v van 500 tot 800 gl. ’sjaars traktement
· te geven , naar gelang hunner bekwaamheden.
f U1t de commiesen der posterijën en telegrafen moeten de
directeuren en onder­directeu1‘en der groote ­ t 1 l-
. post en e egraa
Q kantoren gekozen worden , zooveel mogelnk naar ancienniteit.
i In den regel zal men het minst onregtvaardig zün, door
{ vooral op ancienniteit te letten. Bevordering bü keuze mag
Q niet worden uitgesloten; deze IS evenwel zeer fraai in theorie,
l maar leidt 111 de praktük in don regel tot protectie; alleen
s
`l
l
El
L
,