HomeDe vereeniging van den Rijkstelegraaf met de Posterijen, wenschelijk in het algemeen belang, vooral van het platte landPagina 16

JPEG (Deze pagina), 825.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 13.09 MB

. ‘­
I
l
; 14
`Workum, Wijhe , IJerokendam , Llsselsteün en Llssendüko gl).
e Uit hoofde van de moeüelükheid, om voldoend personeel
te krijgen, en de telegraafiünen aan te leggen, zal het invoe-
ren van don bovenbesehreven maatregel slechts zeerlangzaarn
plaats kunnen hebben. Wij vertrouwen evenwel, dat het gebrek
aan personeel spoedig zalophouden door als het ware twee·er­lei
soort van ambtenaren te vormen , als één klasse voor groote en
· een voor kleine kantoren; welligt, dat onder het tegenwoordig
j personeel der posteräën op kleine plaatsen geschikte lieden zijn
i te vinden. Voorloopig zullen daarenboven geen telegraafkan- ·
jl toren behoeven aangelegd te worden op plaatsen, waar reeds _
i van wege particuliere maatschappijen telegraafkantoren zün =
gevestigd. Men behoort bü het ontwerpen van het telegraaf-
i net te rade te gaan met de bestaande telegraallünen; in den
, aanvang moeten alleen telegraafkantoren opgerigt worden op
pf plaatsen, waar het meeste vertier is te wachten. Het is een
werk, dat jaren tüd voor de uitvoering vordert; eenmaal ~
het beginsel aangenomen zijnde, kan het stelselmatig tot
= stand worden ebrawtt 9
{ VVü maken gan dïeze gelegenheid gebruik om de vraag te i
p opperen, of het niet täd is, hier te lande het voorbeeld van
andere landen te volgen, en, even als men postwissels uit-
l geeft, ook telegraafwissels verkrügbaar te stellen. Voor het
platte land zal zulks zeer veel gemak opleveren, omdat do
bewoners aldaar soms geen relatiën op andere plaatsen heb- t
ben, en geldverzendingen moeijelük en gevaarlijk zün. Door j
het tarief der telegraatwissels eenigzins hoog te stellen, zal het
benadeelen van den particulieren wisselhandel voorkomen wor- j
den. De Staat behoort niet op te treden als agent in wissels, g
maar de Staat behoort hetpubliek zoo goed mogelük te bedienen. j
l
l Vü hebben in de vorige bladzüden gesproken van twee- j
er-lei klassen van ambtenaren, als één voor groote en een j
voor kleine kantoren. Voor de eerstgenoemde soort zünjon­ {
gelieden noodig, van wie meer kundigheden behooren te wor-
den gevorderd, dan van de ambtenaren voor kleine kantoren. ,
Deze jongelieden moeten als surnumerair bü de posterüën en
telegrafen aangesteld worden, na het afleggen van een examen, i
waarbü de mededingenden moeten bewijzen te zün: F
I
(1) De plaatsen op de eilanden Voorne, Putte, Goedereede en Over-
ilakkeê, zijn niet genoemd, omdat aldaar geen Rijkstelegraailijnen zijn, l
[ maar alleen de lijnen der Rotterdamsche telegraafmaatsehappü. Was het Rijk `
eigenaar dezer lijnen, dan zou onder anderen Middelharnis ondcrde boven-
_ genoemde plaatsen zyn begrepen, terwijl te Brouwershaven de directeur i
j van het telegmafkantoor ook directeur van het postkantoor zou worden. ,
l E
f ‘i
· E
I · i
J “
E
{