HomeDe vereeniging van den Rijkstelegraaf met de Posterijen, wenschelijk in het algemeen belang, vooral van het platte landPagina 14

JPEG (Deze pagina), 814.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 13.09 MB

i i
‘ i
e
1 12 g
Op plaatsen, waar geen post- of` telegraaf`kantoor is, maar l
* alleen een hulpkantoor der brievenpost, moet de directeur van j
het op te rigten telegraafkantoor tevens worden belast met de
posterüën, waardoor zulk een plaats het voordeel krügt, . ‘
verbonden aan het bezit van een postdirecteur, boven dat van
een hulpkantoor der brievenpost. Dat voordeel doet zich vooral
gevoelen bij het verzenden en ontvangen van aangeteekende
brieven, geldswaarden, postwissels, enz. .
Voor zulke kleine kantoren moet een afzonderlük corps amb· L
tenaren worden aangekweekt; de eischen mogen voor deze _
’ ambtenaren zoo hoog niet zün, als die thans gesteld worden
voor leerling­telegraf1st. De candidaten, mits van gezond
ligehaamsgestel en goed gedrag zünde, behooren door het aüeg­ i
gen van voldoend examen bewezen te hebben , ervaren te zijn
I in het schrijven van goed schrift , de Nederlandsche en Fransche
ii taal, de beginselen der cüferkunst, en de kennis der Neder- j
T landsche maten en gewigten.
l Zü worden gedurende b. v. 6 à. 9 maanden geoefend in de
l kennis der telegrafie en pesterijen.
Het traktement van genoemde ambtenaren zou van 500 tot
. 1000 gulden ’s jaars kunnen beloopen en moet athankelük zgn
1, van het aantal behandelde berigten en brieven. Langzamer-
hand kunnen zü promotie maken van 500 tot 1000 gulden door _,
1 hen te verplaatsen van een kleiner naar een grooter kan- i
toor, of ook wel door toeneming van drukte op hun J
standplaats. De gestelde kundigheden zün zoo gering, dat de
meeste die ten platten lande kunnen leeren. lVij vreezen niet,
of langzamerhand zullen voldoende candidaten zich opdoen.
Te verwachten is het, dat dergel§ke ambtenaren in de
kleine gemeenten, waar zoo dikwijls gebrek is aan eenigzins .
, goed opgevoede lieden, verschillende betrekkingen zullen krü­
gen, waardoor zü boven hun traktement nog iets kunnen
i verdienen.
l Laat men de kosten van eersten aanleg buiten rekening , dan
zullen, op bovenbeschreven wüze handelende, zonder veel op-
offering voor de schatkist, telegraatkantoren opgerigt kunnen
worden op een aantal plaatsen. lVelke maatstaf behoort aan-
genomen te worden tot het kiezen dezer plaatsen ? WVQ vermee-
nen, dat hoofdzakelijk de drukte der tegenwoordige correspon-
dentie de maatstaf behoort te wezen. Men neme daarom de
plaatsen, waar hulpkantoren der brievenpost bestaan, alwaar
jaarlüks meer dan 12,000 brieven worden behandeld.
De postambtenaren, op dergelijke plaatsen gevestigd, genie-
ten, alleen als traktement, minstens 300 gulden 'sjaars, be-
halve de kosten voor bestelling van brieven enz. Er zün
evenwel een aantal plaatsen, waar dit 350, 400, 500, 600,
t 675, enz. gulden bedraagt.
gl
t
E
i