HomeDe vereeniging van den Rijkstelegraaf met de Posterijen, wenschelijk in het algemeen belang, vooral van het platte landPagina 13

JPEG (Deze pagina), 821.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 13.09 MB

H _. ,/
i
11
Laat ons thans nagaan , wat voo1· de kleine plaatsen moet
verrigt worden, die geen telegraalkantoor bezitten.
Te beginnen van de bestaande tolegraalkantoren behooren
met üzerdraad van kleine afmeting, met goedkoope isolatoren
en palen, enz. langs de meest bezochte wegen telegraaflgnen
te worden aangelegd naar de kleine gemeenten. De palen
kunnen onderling op grooten afstand staan en van minder at`me­·
ting zün dan thans geschiedt, omdat er in den regel slechts een
. draad aan zal bevestigd worden. De bestaande telegraaikanto­
ren moeten het middenpunt worden , waar dergelüke l§nen op
uitkomen. Zooveel mogelnk kieze men daartoe die telegraaf-
, kantoren waar thans reeds veel berigten worden behandeld,
Z terwijl zorg gedragen moet worden, dat deze kantoren door
voldoende draden in directe gemeenschap staan met een der
j drukste telegraafkantoren, zooals Amsterdam, Rotterdam,
’s Gravenhage, Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Arnhem ,
Utrecht, ’s Hertogenbosch, Roozendaal enz. Het spreekt van
zelf, dat ook deze laatste wederom onderling in voldoende
directe telegrafische gemeenschap moeten staan.
De toestellen, de administratie enz. rigte men zeer eenvoudig
in; door met plaatselüke omstandigheden te rade te gaan,
tracl1te men de bestelloonen, en andere kosten van exploitatie,
zoo goedkoop mogelük te maken.
5 De ambtenaren van den waterstaat behooren met het too-
zigt op de telegraatlünen te worden belast, als zünde in even-
redigheid van hetgeld, datzü daarvoor trekken, het goedkoopste
en beste middel van onderhoud. Ten einde dekosten van het
Rük te verminderen, bepale men, dat de gemeenten een lokaal
voor kantoor zullen leveren en onderhouden. Yordt tot de
veroeniging der posterüen en telegralen besloten, dan kan het
oprigten van telegraatkantoren , die te gelijk postkantoren z§n,
het goedkoopste geschieden in plaatsen, waar reeds een post-
directeur, maar nog geen telegraalkantoor, is gevestigd. Zulks
zou voor het Rijk niet alleen geen geldelük nadeel, maar zells
welligt op den duur voordeel opleveren, de kosten van aanleg
der telegraaflnnen buiten rekening latende. Deze plaatsen zünx
Alpl1en , Appingadam, Beverwük, Boxmeer, Boxtel, Brummen,
Doesburg, Doetinchem, Dragten, Driebergen, Elburg, Geer-
truidenberg, Goor, Grave, Haarlemmermeer, Harderw§k,
Hattem, Heerlen , Heusden, Hilversum, Hoogeveen , Koevor­
den, Leerdam, Loenen, Maarsen , Medemblik, lIonnikken­
dam, Noordwük, Nükerk, Oldenzaal, Onderdendam, Ouden-
bosch, Sas van Geud, Schagen , Sittard , Sluis, Steenbergen,
Terborg, Texel, Tholen, Vaals, Veenendaal, Velp, Vianen,
Veert, Veesp, Vtrillemstad, Vinterswi_jk, Vocrden, ¥Vou-
drichrm, Vük Duurstede, Zeist, Zevenaar en Zwartsluis.