HomeDe vereeniging van den Rijkstelegraaf met de Posterijen, wenschelijk in het algemeen belang, vooral van het platte landPagina 12

JPEG (Deze pagina), 807.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 13.09 MB

? lt
i
10 t
llij vereeniging der telegrafen met de postorüën zal het in
den regel niet goed werken, als in groote plaatsen waar veel
drukte is, het post- en telegraafkantoor door denzeltiien direc-
teur beheerd wordt; het is voldoende, dat zü zoo mogelük in
elkanders nabüheid zün.
In gemeenten, waar thans telegraafkantoren met beperkte
dagdienst, dus met één telegraphist, bestaan, behooren de
post- en telegraatkautoren te worden vereenigd. Men zal op _
de meeste kantoren kunnen volstaan door den tegenwoordigen
directeur van het telegraafkantoor een of` twee klerken toe te
J voegen. Aan den directeur van het telegraafkantoor moet tevens ,
de directie van het postkantoor worden opgedragen; natuur- ?
luk moet eerst aan de telograafbeambten eenig onderrigtin de '
pesterijen worden gegeven, of tüdelnk postambtenaren opde
z telegraafkantoren gedetacheerd worden. De kostenin aanme1‘· A
{ king nemende, thans aan beideinrigtiugen besteed voor trac-
j tementen, bestelloon, locaalbehoeften, enz., zal het mogelük
zün, om zonder noemenswaardig geldelük bezwaar voor de
schatkist door deze Vereeniging tevens het voordeel te ver-
krijgen, dat het telegraatkantoor van een kantoor met be-
perkte in een met doorloopende dagdienst kan veranderd
worden, tot groot gemak deringezetenen. Als plaatsen, waar
zulks kan geschieden, noemen wij: Alblasserdam, Amers- 1
{`oort, Apeldoorn , Assen , Bergen op Zoom, Bolsward, Bommel,
Culenburg, Delishaven, Dellzül, Edam,Eindhoven,Enkhuy­
zen, Franeker, Heerenveen, Helmond, Hengelo, Hilversum,
Hoogezand, Hulst, Joure, Lemmer, Maassluis, Naarden,
Neuzen, Oosterhout, Oss, Oude­Pekel­Aa, Purmerend, Rid-
derkerk , Roermond , Schoonhoven , Sliedrecht, Steenwijk ,
Tilburg, Veendam, Veghel, Vlieland, Vageningen, Vals­
_ oorde, Vinschoten en Zevenbergen (Breskens, Oostburg en
l Vaalw§k zullen spoedig telegraafkantoren hebben en verkeeren
dan in dezellllen toestand als de plaatsen hiervoor genoemd).
Enkele dezer plaatsen hebben op het oogenblik geen p0st­
directeur, maar slechts een hulpkantoor der brievenpost ; deze
, plaatsen verkrijgen alzoo het dubbele voordeel van in het ge-
’ not te komen van een postdireeteur en van een telegraatkantoor
met doorloopende dagdienst.

l wordt door het Departement van Binnenlandsehe Zaken, dan indien zulks
geschiedt door een ander ministerie. Die besturen weten , dat voor een goed
deel hun lot oi` de verbetering van hun toestand afhangt van den Minister
van itinnenlandsehe Zaken; en dit maakt hen onwillekeurig meer meêgaande.
, (Jin laatstgenoemde reden achten wij ook de oprigting van een departe-
ment van openbare wciken of nijverheid niet wensehelijk. Zou zulk een
.t.ïni>1er d.mren'i;ren de uitgaven voor openbxue werken niet zeer op-
) tixijxen?
lt
r<
:,1,