HomeDe vereeniging van den Rijkstelegraaf met de Posterijen, wenschelijk in het algemeen belang, vooral van het platte landPagina 10

JPEG (Deze pagina), 838.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 13.09 MB

v il
8
spoorwegen worden verschillende malen daags brieven besteld.
De telegraaf moet beschouwd worden, als een nieuw meer
volmaakt middel van berigtemverzending, dat, als vorderende
meer werk, ook meer geld voor expeditie kost; zoover de
telegraafdraden loopen, wordt zulk een berigt per telegraaf
en verder per post bezorgd. Dien ten gevolge behoorde ook
voor elk enkelvoudig binnenlandsch telegram, hetzü voor de
verzending af of niet van de post wordt gebruikt gemaakt,
slechts één eenvormig port van 30 cent betaald te worden. De
beambte, met het uitdeelcn van brieven belast, zal weinig
l of niets meer werk hebben, als hü dagelüks een paar tele-
grammen laat distribueeren. De bewoners van kleine plaat- P
sen, waar geen telegraafkantoor is, betalen even goed hun i
belasting aan het Rük, als zü, die in het bezit zün van een ;
· telegraafkantoor. Hard is het voor hen, om, behalve dat zü ,
i verstoken zijn van het bezit van een telegraafkantoor, nog
{ daarenboven geld aan de post te moeten betalen voor een
l telegram, dat zij in den regel eerst geruimen tüd na de afzen­ ,_
ding ontvangen. i
Evenmin als bewüzen van ontvang voor een brief`, al is ,
die ook gefrankeerd, worden afgegeven , evenmin behoort men
in het vervolg ontvangbewüzen voor telegrammen uit te rei- T
ken. Het aanteekenen moet mede, als te kostbaar, worden J
afgeschaft. Worden deze bepalingen ingevoerd, dan is er ook
geen een voldoende reden, waarom men boven de 30 cent
» voor een telegram nog 20, 15, 10 of 5 cent aan het post-
kantoor moet betalen.
De telegrammen, die per post komen, behooren als gewone
brieven behandeld te worden, behalve dat zü geen port be-
talen, omdat deze geacht wordt begrepen te zün in de 30
cent, die voor iederen enkelvoudigen telegram betaald is.
` Stelt de afzender er prüs op te weten, dat zün telegram
In toregt is gekomen, welnu geethem de bevoegdheid, om tegen
betaling van 10 cent een bewüs te krügen, dat aan den
geadresseerde een ontvangbewijs zal worden gevraagd.
Maak tevens bepalingen, dat, zoo noodig in sommige gc-
vallen tegen betaling bü aankomst van de post, onmiddelijk
het telegram aan het adres zal bezorgd worden.
De vereeniging van de telegraüe met de posterüën zal ook
het voordeel opleveren, dat geen telegraafzegels noodig zün;
men kan alsdan volstaan met op het telegram zooveel post-
zegels te hechten, als het moet kosten.
ll/`anneer op een plaats, waar geen telegraafkantoor is, een
berigt naar een telegraatkantoor moet gezonden worden, dan
zal door die vereeniging de postarnbtenaar de juiste kosten
kunnen opgeven, en de afzender nietgenoodzaaktwezen, om
, nog geld naar het naaste telegraat`kantoor over te maken.
(
,l
2
' r

‘.