HomeVerslag der 3de reis van het stoomschip "Egeron" en voorstel tot het openen eener geregelde stoomvaart op de Zuid-WestPagina 9

JPEG (Deze pagina), 779.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 11.10 MB

7
te met het dcor mij aangenomen beginsel van eerst van eigen daad blijk
· te geven alvorens te vragen en te beginnen met eigen kracht te ontwik-
kelen om daarin later bevestigd te worden.
Daarenboven was het aanbod eene maildienst en niet uitsluitend eene
handels­ve1binding.
Bij geregelde maildiensten hebben meerdere partijen dan de verbonden
wordende landen belang; zij zijn van nature voor geene opheffing
vatbaar. Op eene voortzetting zoo niet daarenboven op eene uitbrei-
,, ding mogt aldus gerekend worden.
Het vaarplan dat ik Uwe Excellentie wcnsch voor te leggen komt
hierop neder.
De stoomvartereederij Banda, bij uitbreiding waarschijnlijk in eene
naamlooze venootschap op te gaan, brengt de Britsch-Zuid-Australische
mail over tusschen Soerabaia en Palmerston.
Aansluiting met de Europeesche, in het bij zonder met de Nederlandsche
mailbooten in verbinding met de loeale stoomcrs tusschen Darwin en de
havens aan de Oost- en Zuidkust van Australië gelegen, zal het gevolg zijn.
Eene andere lijn en wel die langs en tusschen de eilanden van den
Nederl.-Indischen archipel tot heden met en benevens Nicuw­Guinea
buiten stoom- gemeenschap met Java gebleven, wordt geopend.
Het door mij plaatselijk ingesteld onderzoek tot dricmalen herhaald,
Uwe Excellentie veroorlooft mij hier aan te teekenen dat dit is vergezeld
geweest van aanzienlijke geldelijke opofleringen en vele aan het nieuwe
onafscheidelijk verbonden, teleurstellingen, heeft mij tot de overtuiging
gebracht dat een drie maandelijksche vaart naar en langs dc genoemde
eilanden zoo wel voor de regeering, door het daadwerkelijk toezicht dat
zij in dat geval in staat is uitteoefencn als voor den handel die eerst
' bij het tot stand komen van stoomverkeer zich vrij, geregeld en zeker
’ zal kunnen bewegen, gewenscht is.
De politiek zal wellicht ter verwezenlijking van de voorgestelde lijn
een woord willen medespreken. Aanleiding daartoe wordt haar aan-
geboden op bladzijde 113 van het werkje, geschreven naar aanlei-
ding der tentoonstelling van Philadelphia en getiteld South-Australia
its history, resources and productions, Adelaide W. C. Cox, Government
printer, 1876.
uDe geografische ligging van Port Darwin, zegt de schrijver, is met
wbetrekking tot den handel op de omgelegen eilanden beter dan die van
uSingapore of Macassar. Schepen kunnen de noordelijk gelegen groepen
uvan eilanden in de Oost- zoowel als West­moesson bezoeken, een voor-
wrecht dat Singapore en Macassar beiden missen. Van daaruit kunnen
uslechts eenmaal per jaar de prauwen (proas) ten handel opgaan. Ver-
wscheidenen dezer eilanden van Port Darwin op slechts eén, hoogstens
wtwee weken afstand voor zeilschepen gelegen, zijn bewoond door eene digte
aen intelligente bevolking bereid om, bij voorkeur boven de Hollanders,
umet de Engelsche Kolonien handel te drijven. Waardige producten, als
upaarlemoer, schildpad, tripang, nootmuscaat, palmwijn en meer anderen
uworden van de bedoelde eilandepz verkregen. Ook inlandsche werklieden / ,
«(valnab1e and cheap labor) waarxan het Nopárn`tb;Territory zoozeer be- /x;
whoefte heeft, kunnen van dezen worden aangevoerd". /