HomeVerslag der 3de reis van het stoomschip "Egeron" en voorstel tot het openen eener geregelde stoomvaart op de Zuid-WestPagina 8

JPEG (Deze pagina), 826.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 11.10 MB

6
Wij waren van oordeel dat eene gezonde opvatting van het in het
leven roepen van gemeenschap tusschen naburige koloniën medebrengt ·
dat ieder land de communicatie-lijn subsidieert voor zoo verrc zij langs
eigen kusten loopt.- Aan eene maandelijksche dienst of een druk verkeer
met in den aanvang althans, stoomsehepen van klein charter behoort aan
die boven schepen van grooten tonnen inhoud, die zich slechts enkele
malen in het jaar doen zien, de voorkeur te worden gegeven.
De betrekkelijk geringe handels­omzet tusschen Australië en de Indien
is hoofdzakelijk toe te schrijven aan onwetendheid ten opzichte van de i,
wederzijdsche toestanden en aan het te weinig bekend zijn der goede
hoedanigheden van elkanders voortbrengselen.
Het groot publiek leert niet beter en vlugger dan door kort op
elkander volgende herhalingen.
Het voorstel werd naar Adelaide getelegrafeerd als bij missive van
den Resident mij werd bericht. Daar echter, gesteld de subsidie
werd verleend alsdan zelfs zonder medewerking van den handel aan
geen lijn kon worlen gedacht, werd eene meeting belegd. De Resi-
dent was zoo welwillend om de zaal van het Gourt­house daarvoor af te staan.
‘ Het gevolg der bijeenkomst, waarop de heer van der Linden om inlich-
tingen ten opzichte van de handels-politiek van `Nederlandselvlndië verzocht,
getracht heeft onjuiste meeningen en verkeerde beoordeelingen te wijzigen
was de toezegging der handelaren om de onderneming op te houden enhet
aannemen eener motie waarbij werd uitgedrukt dat de vergaderden van oordeel
waren dat de voorgestelde gemeenschap-lijn in hooge mate zou bijdragen tot
de welvaart van het Northern-Territory en dat zij behoorde ondersteund te
worden door het Zuid- Australisch Gouvernement.
Om aan deze verklaring meer gewigt bij te zetten werden vier der
j handelaren van Palmerston aangezoeht om zich als eene deputatie van `
wege de vergaderden tot den Government-Resident te wenden en dezen °
i op het belang eener spoedige totstandkoming van de stoomvaartwerbinding
tusschen Australië en de Oost­Indische eilanden te wijzen en te verzoeken
° om aan de Regeering te Adelaide de wenschen der ingezetenen te willen
overbrengen.
De Heeren die de deputatie gevormd hadden, hebben, na het onderhoud
met den Resident, ons medegedeeld dat door hen, onder het te kennen
geven dat zes trips hun voorloopig zouden bevredigen, wanneer slechts
onmiddelijk een begin werd gemaakt, op het verleenen der subsidie was
aangedrongen.
Tijdverlies, het gevolg van lang overwegen of uitvoerige beraad-
slagingen in het Parlement, werd op deze wijze uitgesloten.
Eenmaal gevestigd zoude de gemeenschap zelve de krachtigst overtuigen
de pleitredenaar zijn.
Het telegram van de Zuid- Australische regeering volgde binnen vier-
en twintig uren; het hield in het aanbod om terstond een aanvang te
maken, zullende na iedere terugkomst te Darwin worden uitbetaald het
. bedrag als bij contract hierbij gevoegd, is omschreven.
En hoewel in dit aanbod eene afwijking lag van het gedaan voorstel
en de onzekerheid der verlenging een punt van ernstige overweging zoude
' kunnen uitmaken is door mij niet lang beraadslaagd. Het aanbod strook