HomeVerslag der 3de reis van het stoomschip "Egeron" en voorstel tot het openen eener geregelde stoomvaart op de Zuid-WestPagina 7

JPEG (Deze pagina), 851.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 11.10 MB

5
Nieuw- Guinea (de Nocrd­Westkust) de kiemen van ontwikkeling bezit
I en zijn rijk land het aanknocpen van vriendschappelijke handelsbetrekkingen
zal Iconen wordt daarentegen plicht geacht.
Te Arce waren de handelaren reeds vertrokken. Het schip kwam alzoo
r tot het bedingen van lading te laat. De twijfel omtrent de terugkomst
r van den stoomer, hoewel ten onrechte gekoesterd, had hen met ingehuurde
' prauwen doen afreizen. Wanneer de feiten zullen hebben gesproken zal eene
dergelijke teleurstelling, naar verondersteld wordt, niet meer voorkomen.
De overige eilanden, Uwe Excellentie zal zich herrinneren dat ik reeds
·2;' in het aangeboden verslag der le reis de geschiktheid van het volk tot
g handels­verkeer heb mede gedeeld, bevesiigden wat daaromtrent is gezegd.
L Port Darwin wordt genoemd de baai waaraan de vestiging Palrnerston
I is gelegen. Sints kortentijd eene vrijhaven heeft het Northern Territory
j waarvan de City de hoofdplaats is, op het oogenblik eene bevolking van
5 à 600 Europeanen, een 300 tal Chinezen, eenige inlandsche bevolking
en enkele Javanen en Maleijers. De telegraaf-kabel van Banjoewangie naar
Australie vindt dáár zijne verbinding met de landlijn naar Adelaide.
Deze omstandigheid en de veiligheid der reede hebben voor de rotsen,
waarop Palmerston werd aangelegd, doen opteeren.
De Egeron werd met ingenomenheid door de Regeering zoowel als
door de bewoners van het Northern Territory begroet. Uwe Excellentie
zal dit gelieven te zien uit het nummer van de Northern Terrrtory
’ Times, hierbij aangeboden.
* Een tweetal onjuiste mededeelingen, verkeerdelijk door den reporter
begrepen, zijn op het blad in margine aangeteekend.
Aan den Governmentdïesident den Hooglildel- Gestrengen Heer i
, Edward William Price werd door den Heer Mr H. O. van dor Linden
die de reizen van het stocmschip heeft medegemaakt en mij een bezoek
'. gebracht en liep het gesprek hoofdzakelijk over de door de Egeron
ondernomen onderzoekings tochten. De meeste belangstelling toonde de
Resident in alle bijzonderheden en blijkbaar ingenomen met het vaarplan
deelde ZHEd.Gestr. ons mede dat door de ingezetenen van Palrnerston
zoowel als door dc Regeering reeds sints geruimentijd naar eene verbin~
ding van Zuid­Australië met onze Oost­Indiscl1e bezittingen werd verlangd.
Aan ZHEd.Gestr. werd te kennen gegeven dat het aandoen der haven
. Darwin afhankelijk was van de vooruitzichten die de lxandelsbewegirg
opleverde maar daarin zou kunnen worden tegemoet gekomen door het
toekennen eener subsidie. Op de vraag om mededeeling van het bedrag
en de voorwaarden daarvan, werd te kennen gegeven dat eene subsidie
van £ 2000 per jaar werd gevraagd voor het maandelijksch aandoen
der vestiging Palmerston van uit Koepang, zijnde deze de naaste Nederl.
Indische haven. De termijn werd voorgesteld te brengen op tien jaren
met V, verminderds subsidie gedurende de laatste vier jaren onder
voorbehoud nogthans dat ni zes jaren men zich dezerzijdsch, wanneer
de werkelijkheid niet aan de verwachtingen zou gebleken zijn te beantwoor-
. den, zou kunnen terugtrekken.
De opmerkzaamheid van Uwe Excellentie worde gevestigd op de
overwegingen die tot het voorstellen eener maandelijksche vaart en het
vaststellen van het bedrag der subsidie. hebben geleid.