HomeVerslag der 3de reis van het stoomschip "Egeron" en voorstel tot het openen eener geregelde stoomvaart op de Zuid-WestPagina 6

JPEG (Deze pagina), 836.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 11.10 MB

4
bereid bevonden om bij geregelde vaart zich dáár, tot opkoop van
producten, te vestigen. t
Skroe, eene landstreek op geringen afstand van de baai van Kapauer `
gelegen, met eene goede veilige ankerplaats en in het bezit van eenen
bergstroom in de onmiddelijke nabijheid der reede, werd voor de andere
vestiging, gekozen.- Deze leverde evenzoo goede resultaten op.
Het factuur bedroeg ongeveer f 3,100,-- waarvoor werd ingeruild
135 pikols noten-muskaat. Alhier werden andermaal handels­goederen
aanwal gebracht wat ditmaal te Kapitoea, landstreek Sekar, niet plaats
had.
I'we Exellentie zult mij veroorloven hier intevocgen de redenen die
mij daartoe hebben geleid.-- Daarin zal men opgesloten vinden eene
aanwijzing van het groot voordeel dat voor land en volk uit eene gere- .
gelde gemeenschap voortspruit. ‘
Geene bovenmatige aanmoediging bij de Europeesche groot- noch bij r
de Inlandsche klein­handelaren gevonden hebbende, daar de eersten
hunne kapitalen te gewaagd schenen te achten en de laatsten vrees aan
den dag legden om zich in het land te vestigen had ik op mijne derde
reis, onbewust als ik was van den goeden afloop, en onder den indruk
van het te Maoassar verspreid gerucht dat handels-prauwen waren
afgeloopen, 1n vereeniging met den arabier Said Saleh Boeftain van
Soerabaia slechts eene klein factuur handels­artikelen, voor splitsing niet
vatbaar, mede gebragt.
De keuze der plaats deed zich alzoo voor; ze besliste ten voordeele D
van Skroe.- De bewoners dezer landstreek bleken, de uitdrukking
worde niet letterlijk opgenomen, beschaafde lieden te zijn.- Bij het
drijven van handel werden de wapenen ter zijde gelegd en het aan
handelen onafscheidelijk verbonden loven en bieden had op eenen ‘
behoorlijken toon plaats.
j De omgang met de jaarlijksch te Kapauer komende inlandschc v
handelaren van Macassar had hun dit geleerd.
i In de golf van Mac-cluer daarentegen wordt nog het oud gebruik
van handelen met den klewang in de hand, gevolgd. Zoo ook heeft
hier de luidruchtige natuur der Alfoeren van Nieuw­Guinea hare grenzen
nog niet weten te vinden.
Van de omstandigheid dat geene voldoende goederen waren mede
gebracht om ook Kapitoea op nieuw van voorraad te voorzien werd tot
‘ het stellen van een voorbeeld, partij getrokken.
Aan de bewoners der golf van Mac-eluer werd aangezegd dat eerst
dan weder een toko zou worden geopend, wanneer zij bij het handelen
de wapens ter zijde legden en redelijk waren in hunne eischen die
menigmalen moeilijk te bevredigen zijn, daar de alfoer blijft staan op
het artikel dat hij begeert, onverschillig of het aanwezig is of niet.
Deze achterstelling in zeker opzicht werkte onmiddelijk, want niet
alleen waren eene belofte van bescheidener houding maar ook een vlug
en redelijk inruilen, zelfs aan boord der stoomboot tot dat het anker
des avonds om tien ure werd geligt, er de gevolgen van. A
In meerdere bijzonderheden te treden, hoezeer de lust daartoe ook ‘
bestaat, zoude onbescheiden zijn. Aan te teekenen dat de bevolking van