HomeVerslag der 3de reis van het stoomschip "Egeron" en voorstel tot het openen eener geregelde stoomvaart op de Zuid-WestPagina 5

JPEG (Deze pagina), 731.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 11.10 MB

i
l
l

l
xl
j EXOELLENTIE.

Ik heb de eer, daartoe aangemoedigd door de missive dd. 4i Maart
1876 no. 557, die ik namens Uwe Excellentie mogt ontvangen en de
sympathie aan mijn streven om de nog niet verbonden eilanden van den
,, Indisehen archipel met Java in geregelde gemeenschap te brengen door
‘ de hoofden van gewestelijk bestuur van Timor, Ambon, Ternate, Menado,
Macassar en Soerabaia betoond, aan Uwe Excellentie een verslag aante-
bieden der uderde reis van het stoomschip Egeron."
Daaraan veroorloof ik mij toetevoegen de mededeeling van het door
het stoomschip gebragt bezoek aan Palmerston­cityZ
Uwe Exeellentie zal aan den voet opgenomen vinden het verzoek
om in overweging te willen nemen het aangegeven vaarplan dat door
de regeling met de Zuid­Australisehe regeering getroffen uitgebreider
_ beteekenis heeft erlangd.
si De derde reis naar de Zuid­Wester en Zuid­Ooster eilanden benevens
* Nieuw­Guinea werd den 15den van de maand Julij van Soerabaia uit,
_j ondernomen.-- Nagenoeg dezelfde plaatsen al op de vorige reizen werden
nl aangedaan.
M De aanteekeningen op deze reizen gemaakt werden bevonden, in
hoofdzaak, juist te zijn geweest.
·. De mededeeling dat het voor allen die daarbij betrokken waren in
A zekere mate gewaagd ondernemen om op Nieuw­Guinea handelswestigingen
i in het leven te roepen volkomen is geslaagd, geeft aanleiding tot
· duurzame regeling.
‘ Op twee verschillende plaatsen ter Noordwestkust van Nieuw­Guinea
i waar de inlandsehe handel wel reeds tot opkoop van boschproducten was
U heengekomen, maar zich als nog niet aan wal had durven vestigen, werden
bij de tweede reis eenige Makassaren, onder toezicht van een chinees, tot
het drijven van ruilhandel met de Alfoeren, afgezet.
De handels-vestiging te Kapitoea, aan de kust van Sekar leverde, in
ruil tegen een factuur goederen ter waarde van ongeveer f 4,500,- eene
v hoeveelheid san 200 pikols noten­muskaat, eenige pikols koeliet­lawau
en massooi benevens paarlemoer en schildpad, uit.
, De chinees Gang Engkiat hoofd der vestiging aldaar heeft mij medegedeeld
_ dat, hoezeer het volk in staat van spanning leefde met de bewoners van
l de Noordelijke kusten der Golf van Mac­cluer en kleine twisten die veelal
bloed deden vloeijen daarvan het gevolg waren, hij zelf zich over geene
daden van geweld noch over trouweloosheid had te beklagen.- Hij werd
l
5