HomeVerslag der 3de reis van het stoomschip "Egeron" en voorstel tot het openen eener geregelde stoomvaart op de Zuid-WestPagina 14

JPEG (Deze pagina), 672.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 11.10 MB

· W lia.;
‘ ‘ ·_..r`ï»=ïtL§äi.
H H £;»ë· .
,, ,, ; "
Maandelgksche lgn tusschen
SOERABAIA EN PALMERSTON.
Brrtsch·Zu1d­Austral1scbe Maildienst.
VERTREK-DAGEN ­
.. . t ä
Van Soerabaua, Van Port Darwin,
.
3 November 1876. 15 November 1876.
1 December II 15 December u
en aldus verder den eersten en vijftienden dag van elke maand.
PASSAGE­TARIEF:
le. klasse f 150 2e. klasse f 100.-
‘· V: _T",ëïiY:Z2‘§;
Retour u 250 Retour rr 187,50.
Wijn en Bier inbegrepen f 25 meer.
Inlanders (delepassagicrs), voor hunne voeding zelf zorgende, f 20,50 Fïï è;.
. ‘z1.=,,‘
per reis.
. · .·= E aan
Voeding rnbegrepen f 31,25.
v a A c H r ­ P 11 rr z n N.
ltr A` xêäïïèiàë
Per ton van vi'ftien icols f 31,25. Zware oederen worden bi'
. . J P J
gewigt, ligte goederen per maat berekend. ggd;
De tusschen gelegen havens Bali Boleleng, Bali Ampenan, Sumbawa,
. . .. . . asaeá ’‘·`‘
Koe an , Dill , Rotti Savoe, Soemba zullen bi afwisselin worden _.zï?ä¥i.
g Y 2 .. .. J . g
aangedaan. Telken rerze zullen big afzonderl1_]ke advertent1e de te bezoe­
keu plaatsen worden opgegeven. Bima, het voor de dienst aangewezen
. .. .. `äi:*ä‘F` £;i§«Wé»I§iä
tusschen­stat1on, wordt berekend op de helft der afstaudllgh te ZIJH gelegGl1·
•. ‘ IY ‘¥1:·X‘iAï;
De passage en vrachtprigzen voor de tusschen gelegen plaatsen regelen
zich alzoo naarmate deze Oost- of Westwaarts van Bïma zijn gelegen,
zoodat vaa Boleleng naar Darwin dezelfde prijzen gelden als die van
Soerabaia naar Darwin en omgekeerd. Omtrent de passage en vracht-
prijzen der tusschen gelegen havens onderling behoort afzonderlijk te
::c,.«· Q?-Yi
worden overeengekomen.
. .t€<’··.w »r
lxeïdme ga.; .·,!
A enten te Soerabaia: de Internationale Crediet· en Handelsvereeni inv ‘
E ¤ +r..·... Mg ea.

Rotterdam.
Id. id. Palmcrston: de heeren M. J. S O L O M O N Sv C O.
Soerabara, De Boekhouder,
gs 7.
19 October 1876. P. C. L. HARTOG.

` V§**ä= s;ï
‘.~r%^+ re$'·;«'5·
_M,_M ,,,, M ,,_,.,M, ,,,,. _ .^W_...Wc_. ,,,, ^.M.M.,M­.·,.·~.­­·~^~»~~~ï~­ ««»«»» »~~.-.~«·
Sneldruk van THIEME Sc Co. Soerabala.te 3* `gë ·.£’,;.


s
nv ’:··2:a
leg? _.¤;;;L.;
'*‘ ·‘ .·.;,a·i+; <
ïïïïsï, 5