HomeVerslag der 3de reis van het stoomschip "Egeron" en voorstel tot het openen eener geregelde stoomvaart op de Zuid-WestPagina 11

JPEG (Deze pagina), 716.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 11.10 MB

9
Regeering als boven reeds aangegeven toegekend voor, zooals het
oorspronkelijk voorstel luidde de verbinding van Port Darwin met
‘ Koepang. Eene zelfde tegemoetkoming van Nederland zoude ook hier
het cijfer f 48000 aanwijzen.
De lijn Soerabaia­Palme1·ston is op het oogenblik echter eene mail­lijn
en wordt ten gevolge daarvan door andere wetten beheerscht dan hier
gelden. De bespreking er van blijve alzoo in dit verzoekschrift
uitgesloten.
In het dagblad de South Australian Register van 10 Augustus 1876
zag ik dat eene aanvrage der Nederlandsch·Indisehe stoomvaart maat-
- sohappij om 5 reizen per jaar te doen van Batavia via Darwin en
tuschen gelegen plaatsen naar Adelaide en terug, zoude worden gesub-
sidiëerd met een bedrag van £ 16.666-1%-16 ofhet £ tegenf 12,- berekend
van f 200,000,- te voldoen door beide betrokken kolonien, ieder
voor de helft.
In aanmerking genomen het aanzienlijk bedrag van f 100.000,-
van de Nederl. Indische Regeering gevraagd voor vijf reizen en waardoor
slechts één gemeenschap wordt geopend verrneen ik dat de grenzen der
aannemelijkheid van mijn voorstel niet zijn overschreden. J /_
Mocht Uwe Excellentie kunnen goedvinden 7%over te telegrafeeren z á/Ef
aan de Regeering in het moederland als dan zoude eene beslissing nog/
gedurende deze zitting der Staten-Generaal kunnen worden genomen bf
wat geacht imag worden tijdverlies te voorkomen, krachtens eigen
bevoegdheid eene voorloopige tegemoetkoming toekennen, zoo is de
j mogelijkheid geboren om de 4de, in de Dagbladen reeds aangekondigde
reis naar Nieuw­Guinea, tegen December a. s. te verschuiven, voort te
zetten. Aane de vestiging Skroe zal daardoor haar voortbestaan verzekerd zijn
en de beloften aan de bevolking der landstreek Sekar gedaan zullen kunnen
j worden nagekomen.
Ik heb de eer alzoo Uwe Exoellentie eerbiedig te verzoeken om in
overweging te willen nemen wat ik hierboven het genoegen had uit een
{ te zetten en de stoomvaarl- reederij Banda of aan het lichaam dat deze
mocht komen te vervangen, toe te kennen eene jaarlijksche toelage van
l f 48.000.- gedurende den tijd van zes achtereenvolgende jaren met
[ de toezegging van verlenging met éen derde verrninderrle subsidie
l wanneer dezerzijdseh dit mocht worden verzocht voor den tijd van nog
j vier jaren, onder de verplichting om vier reizen per jaar te doen naar
l Nieuw-Guinea als in de bijlagen is omschreven, en twee reizen per jaar
naar de Philippijnsoheeilanden.
ë
s
l
j VAN Uwn ExcE1.LnN'rIE,
E de yeáoorzame dz`e2zam‘,
j _ P. C. L. HARTOG.
I Sonaamra, 24 October 1376.