HomeVerslag der 3de reis van het stoomschip "Egeron" en voorstel tot het openen eener geregelde stoomvaart op de Zuid-WestPagina 10

JPEG (Deze pagina), 811.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 11.10 MB

8
De bijzonderheden van het vaarplan vindt Uwe Excellentie aaugeteekend
in de bijlagen. ­
Om aan den stoomer voor deze lijn bestemd en die van een zelfde `
charter zal kunnen zijn als de stoomer Egeron p. na. 500 ton laadruimte
hebbende, bestemming te verzekeren behoort aanvulling van de beschik-
bare tijd plaats te hebben.
Het denkbeeld wordt geopperd om de Philippijnsche­ eilanden over
welker stoonngemeenschap met Java reeds menige stem zich heeft doen
hooren, in verbinding te brengen met onze Nederl.-Indische bezittingen.
Twee malen per jaar acht ik de reis naar Manilla voorshands
geregtvaardigd. De tijden van vertrek regelen zich naar die der vracht "
voor Manilla te verkrijgen. Op dit oogenblik is het belangrijkste artikel
van uitvoer naar Manilla de Kakao, afkomstig van Amboina, Halmaheira
Gorontalo en Menado. De retour-lading kan bestaan uit thee, tabak en
sigaren direct te brengen naar Macassar en Soerabaia. Door, na afloop
van iedere Kakaooogst, die twee malen in het jaar invalt, naar Manilla
te varen zal zeker aan deze kultuur, door de Regeering als eene volks­kultuur
e aangemoedigd, eene groote dienst bewezen worden.
De lijn vindt Uwe Exoellentie op de als bijlage aangehechte kaart
aangegeven;
Overgaandc als nu tot het doen van mijn verzoek is dit strekkende
om van de Regeering te erlangen eene tegemoetkoming in den vorm
eener subsidie, de vrijzinnige regeling met de Australische­Regeering
. getroffen ter navolging hierbij aanbevelende, van een bedrag van f 8000,
` acht duizend gulden voor iedere reis, zoowel voor die naar de Zuid- .
· Wester, Zuid-Oosteneilanden en Nieuw­Guinea. als voor die naar Manilla.
. De maanden waarin de vier Nieuw- Guinea reizen en die der twee
reizen naar de Philippijnen het raadzaamdst worden geacht zijn op de
bijlage aangeteekend. Mocht de Begeering willen treden in het voorstel ,
cm mij gedurende zes jaren eene jaarlijksche subsidie van j' 48000.- i
toetekennen met toezegging van verlenging voor eenderde minder toelage t
I voor de vier volgenden, alsdan zou Zij twee nieuwe gemeenschapdijnen [
zien tot stand gebracht.
Hoezeer ik ook gewenscht heb op eigen krachten alleen te kunnen 1
rekenen, zoo heeft toch de leer dat het creëeren van gemenschap­wegen
j of vaarten van de Regeering moet uitgaan of door Haar ondersteund t
behoort te worden mij tot Uwe Excellentie met onderwerpelijk voorstel
.. gebracht. ï
’ Van het beginsel dat het grootste deel der inkomsten, ter bestrijding Q
i van de loopende uitgaven, oók bij tegemoetkoming van zijde der
i Begeering van eigen initiatief en ondernemingsgeest moet verwacht 5
worden, is uitgegaan. i
‘ Bij het vaststellen van het bedrag der gevraagd wordende subsidie is j
j' dezelfde gedachtengang gevolgd en een zelfde berekening gemaakt, als I
lt bij het doen van het voorstel aan de Zuid-Australische Begeering hebben j
voorgezeten.
jj Een stoomboot van i 500 ton kan den handel openen met f 48000 j
· per jaar tegemoetkoming van zijde der Regeering. '
U Aan de Egeron werd de helft van dit bedrag door de Zuid­Australische