HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 9

JPEG (Deze pagina), 435.43 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

9
in haar vrijheid, in haar ontwikkeling, in
haar onaïhankelijkheid, overal was het centrum
op zijn post als de strijder voor waarheid,
vrijheid en recht. Het hoogste, wat door het
centrum verrioht werd, is de eenheid, die
het aan het katholieke Duitschland op staat-
kundig gebied heeft geschonken, is de hand-
having van het katholiek publiekrechtelijk
bestaan."
In dien zin spreekt dr. Schaepman over de
staatkundige katholieke partij, over het centrum
in Duitschland en van zijn seheppers en leiders,
van een Mallinckrodt en von Ketteler, van
een Windthorst en Jörg, van een lleiehensperger
en Gerlach. aan wie de partij haar machtige
organisatie te danken heeft, spreekt hij niet den
diepsten eerbied, met de hoogste bewondering.
Zalk een georganiseerde katholieke partij, als
in geen enkel ander land van Europa wordt
aangetroffen , staat dr. Schaeprnan ook als
ideaal voor ons vaderland voor den geest.
, Te vergeefs zoekt zijn dichteroog, zijn geloo vige
j· blik naar GS11 tweede verwezenlijking van dit
katholiek ideaal in de staten van ons wereld-
‘ deel. Overal, vergeleken met de eenheid, de
volharding, den moed van het duitsche een-
trum, heerscht verwarring, tweedracht, laf-
liartigheid in de gelederen der katholieke ke1·k,
Overal een minder of meerder heulen niet de
regeering, al naar mate tijdelijke belangen dit
schijnen te eischen. Overal verdeeldheid in den
boezem der klerikale partij. Het protestantsche
land bij uitneinendheid, het vaderland van
Luther, beschaaint in dit opzicht alle andere
natiën,_die der Kerk getrouw zijn gebleven. Noch
Belgie, noch ltalie, noch Frankrijk, noch eenig
ander land biedt zulk een verschijning aan.
Ook ons vaderland dus niet. Ook hier heerscht