HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 8

JPEG (Deze pagina), 445.38 KB

TIFF (Deze pagina), 3.30 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

l
N
E
j 8
ginselen en beloften belijdt, de vrijheid van
haa1· bestaan beschermt, het recht van haar
eischen hoog houdt; eene partij, die den rid-
j derlijken moed heeft, om de moeder en
de koningin der Europeesche beschaving, nu
al verlaten, veracht en vertreden, te dekken met
haar bestaan, te omgeven als een eere­ en
lijfwacht te gelijk?
Overal elders ziet Dr. Schaepman verwar1·ing
heerschen , 1/overal elders wachten de katho-
j lieken in groepen verdeeld en gesplitst, geschei-
l den en van elkaar verwijderd, den strijd af.
Overal elders heeft ieder zijn dynastie, zijn
meening, zijn berekening, zijn toon, zijn poli-
tiek , zijn beschaving , zijn wijze van zien enz.
Maar in Duitschland is het centrum een ijzeren
muur, tegen alle aanvallen bestand. Daar is
het opgetreden als staatkundige partij en heeft
het van zijn geboorte af onder alle omstan-
digheden dat karakter gehandhaafd. Tegenover
den ahnachtigen staat heeft het het eigen en
onafhankelijk staatsrechtelijk bestaan der kerk A
met onbezweken trouw en stalen volharding
verkondigd, en getoond, de hoogste staatsmans­
kunst te bezitten, die steeds den vasten weg •
wees door alle kronkelingen heen , de bera-
denheid, die nooit de ware maat verloor.
. 1/Jong als het is, heeft het centrum zijn
geschiedenis waardig vervuld; het heeft een
verleden vol strrjd en vol glorie, vol inspan-
ning , vol moeite , vol teleurstelling, vol vol-
harding , een verleden, dat als de waarborg
der toekomst, het geweld der tegenstrijdige
j stroomingen tart. Bij iedere verkiezing voor
’t Pruisische huis der afgevaardigden ot voor
den Duitsohen rijksdag klimt de macht van
het centrum, klimt de geestdrift en de trouw
van zijne kiezers. Werd de kerk aangevallen