HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 7

JPEG (Deze pagina), 414.61 KB

TIFF (Deze pagina), 3.29 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

7
wachten. Wij willen hem daarom doen ken-
nen in zijn streven en nagaan, welken in-
vloed dr. Schaepman op de katholieke partij
in de Tweede Kamer, op de partijverhou-
dingen en daardoor van zelf op den politieken
toestand van ons land volgens zijn eigen ge-
tuigenis wil uitoefenen. Ot dit zal plaats heb-
ben, hangt niet alleen van hem zelven, maar
ook van de kracht zijner tegenstanders af,
alsmede van de omstandigheden waaronder
ยท hij optreedt. In ieder geval is het doel van
dezen arbeid in de tweede plaats, tot aangor-
ding van de wapenen des geestes tegenover
zulk een gepantserden ridder op te wekken.
I.
Beginnen wij met de eigen partij van
dr. Schaepman. Beantwoordt deze aan het-
geen hij van haar verlangt? Oppervlakkig
zou men meenen, dat de 17 katholieke afge-
vaardigden in de Tweede Kamer ook volgens
zijn oordeel van groote beteekenis zouden zijn.
Zaxnelen we echter het een en ander bij-
S een, dat dienaangaande door den schrijver
en redenaar hier en daar is gezegd, dan blijkt
het, dat dr. Schaeprnan alles behalve een
gunstige rneening omtrent de katholieke frak-
tie in onze Tweede Kamer koestert. ln
I jaargang 1878 van /10nze Wachter" komt een
E merkwaardige studie van hem voor, die ons
i hierbij het spoor kan wijzen. Wij hebben
het oog op het artikel: 11[let Duitsche cen-
trum" genaamd. Vol eerbied en bewondering
staart onze Nederlandsche katholiek naar die
machtige partij bij onze Duitsche naburen,
die 1/de katholieke kerk erkent, huldigt, steunt
en verdedigt, die de waarheid van haar be-