HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 6

JPEG (Deze pagina), 448.40 KB

TIFF (Deze pagina), 3.29 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

»
F 6
j 0p wien thans als zoodanig te wijzen, plicht is.
l Te beweren, dat door dat optreden van
J dr. Schaepman de politiek des lands gevaar
zou loopen, plotseling te worden omgekeerd,
ware ongerijmd. Zelfs de grootste geesten,
l willen zij invloed uitoefenen op hun tijd en
volk, moeten zich onderwerpen aan bestaande
toestanden. Dr. Schaepman zal zelf thans de
waarheid ondervinden van de woorden in
het jaar 1878 door hem in een artikel over
het Duitsche centrum gezegd: 1/Daar behoort ·
een soort van martelaarsmoed toe, om in
naam van hoogere beginselen in dit krüt te
treden of te strijden: en iedere katholiek, die
hier optreedt voor zijn eer en zijn recht, die
met de onvermijdelijke nederlaag voor oogen
toch voor plicht en geweten zijn stem ver-
heft, verdient reeds daarom alleen onge-
huichelde bewondering? Doch met dit al kan
deze krachtige Bll welsprekende geest in ons
parlement een zeer zichtbaren invloed uitoe-
fenen. Hij kan ongetwijfeld velen een steen,
een geduchte steen des aanstoots Worden. Slape-
rigen zal hij willen wakker schudden, onnoo- S
zelen doen epsehrikken , middelmatighe-
den doen verbleeken. Wat hij beoogt, wij
willen het in de volgende bladzijden trachten
duidelijk te maken. Wij doen dat in het be-
wustzijn , dat eene nadere kennismaking met
het nieuw gekozen lid der Tweede Kamer voor g
de meesten zeer wenschelijk is. Dr. Schaepman j
moge in sommige kringen, inzonderheid in l
de letterkundige en de katholieke, een grooten
l naam hebben, wij betwijfelen, of én het Neder-
landsehe volk, dat hij heet te vertegenwoordigen,
én velen der staatkundige mannen, in wier mid-
den hij zal moeten optreden, genoegzaam weten,
wie hij is, en wat men van hem heeft te ver-