HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 5

JPEG (Deze pagina), 319.36 KB

TIFF (Deze pagina), 3.29 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

Dr SCHAEPMAN ,
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Wat het voorgaande jaar nog twijfelachtig
scheen, heeft zich onlangs bevestigd. Dr, H. J.
; A. M. Schaepman , tot heden hoogleeraar aan
het aartsbisschoppelijk seminarie te Rijsenburg,
is tot lid der Tweede Kamer verkozen. Niet
dat die keuze ons heeft verrast. In het
feuilleton van de ZV. Rot;. Ct. van 21
Okt. 1879 werd door ons van deze 1nerkĀ­
waardige Nederlandsclnkatholieke persoon-
lijkheid gezegd: /xDoch hooger gaat wellicht
jv zijn streven , wellicht is de journalistiek , in
wier armen hij zich tijdelijk heeft geworpen .
slechts een middel voor hem, om voor de
. Nederlandsch-katholieke partij eene persoon-
lijkheid te worden van meer aktieve betee-
kenis. Zijn optreden te Aken (op de 26. ka-
tholieke vergadering) en vooral zijn daar uit-
gesproken wensch naar meerder politieke
* organisatie van het Nederlandsch-katholieke
" volk zouden daarvoor wel pleiten."
Selertwerd zijn naam reeds in een andere
vakature voor het lidmaatschap der Tweede
Kamer genoemd en was hij niet voortgcgaan ,
* om aan zijn letterkundige sympathien voed-
A
I