HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 32

JPEG (Deze pagina), 446.82 KB

TIFF (Deze pagina), 3.34 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

ë
l
32
j
hebben dikwijls bewezen, zeer middelmatige
l staatslieden te zijn. Zij missen meestal de
j hoogste gave. voor den staatsman onmis· 1
Q baar, beheersehing van elke hartstochtelijke i
ij opwelling met het oog op een staatknndig i
ideaal. En toch meene niemand, dat beide
gaven, staat- en letterkundig talent elkander i
zouden uitsluiten. De beide grootste staatslieden ,
ij van het tegenwoordig Engeland, Gladstonc, maar ,
E inzonderheid Beaoonsfield, bewijzen, schijnt het,
jê het tegendeel. En geen wonder! De staatsman
V heeft een vurige verbeeldingskracht, die hem
J verwant doet zijn aan den dichter llij schept `
j zich ook een ideale wereld en tracht, door j
V den blik daarop gevestigd te houden, de
‘ werkelijkheid, die hem met haar koud proza
I ergert, daarvan allengs te doordringen. Hoe
` praktisch ook een staatsman moet zijn , geen
,· staatsman in den waren zin des woords zon- j
der levendige fantaisie. Een staatsman kan de ;
; dichter zijn . die zijn vurige verbeeldingskracht '
in bed wang heeft en daaruit op elk noodzakelijk
li oogenblik, maar ook niet meer, zijne beelden j
jf put.
ii De tijd zal echter moeten leeren, of dr.
” Schaepman zulk zelthedwang kent. Een ding j
is zeker. llij heeft de taal in zijne macht en,
goed gehanteerd, is de taal een machtig wa-
pen in de hand van staatkundige tegenstan-
l ders. Zorge de liberale partij dan, dat zij
door de hoogste macht van geest en taal de
E. meerdere blijve; verkwiste zij niet hare krach­ _
[ ten in laffe personaliteiten, in kinderachtige
[ grootspraak , in kleingeestig partijgetwist, dan
maar ook dan alleen zal het optreden van
dr. Schaepman slechts een denkbeeldig ge­·
vaar blijven.

t