HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 31

JPEG (Deze pagina), 409.01 KB

TIFF (Deze pagina), 3.32 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

31
men de staatkuncle van Home niet. De
strijd tegen de absolute vrijheid der kerk, de
strijd tegen Thorbecke’s verblinde politiek had
billijken grond; maar het konfessionalisme
speelde ons parten. Niet met de verroeste
wapenen van het oude kerkelijk fanatisme
moet er gestreden worden. maar tegenover
het staatkundige Rome met wapenen aan de
staatsmanskunst ontleend. In de heete dagen
van 1853 spraken twee onzer staatslieden een
waar woord. Thorbecke zelf, die niet verdacht
worden kan van anti­katholieisnxe in zijn poli·
tiek, zeide van het wetsvoorstel van 1853, dat het
slechts fragmenten bevatte van eene toekomstige
wet. en Groen van Prinstcrer herinnerde bijjhet
debat over praeventieve maatregelen zeer
mensehkundig aan het latijneche spreekwoord:
Melius est prevenire. quam preveniri. 1)
Mogen onze liberale staatslieden en vertegen-
woordigers des volks dat niet vergeten! Mogen
zij meer dan ooit thans op hunne hoede zijn.
nu ons wetgevend lichaam er een uit den
boezem der R. K. kerk in zijn midden heeft
opgenomen , zooals die kerk er nog geen tot
vertegenwoordiger en verdediger harer reel1~
ten heeft verkozen.
· Nog eene opmerking ten besluite. Om
den invloed van dr. Schaepman op het
staatkundig leven van ons volk twijIei­
achtig te maken, beweert men o. a. dat hij
te veel letterkundige en dichter is , om
een staatsman te wezen. En zeker het staat-·
kundig en het letterkundig genie zijn twee zeer
onderscheiden gaven. De grootste dichters
1) Het is beter te voorkomen, dan voorkomen
te worden.