HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 30

JPEG (Deze pagina), 440.79 KB

TIFF (Deze pagina), 3.32 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

l

j 30
[ zakelijk verloop moeten hebben. Al was het
staatkundig leven van een volk ook gedaald
tot den laagsten trap, geen genie zou met
j al zgn reuzenkrachten. met al de ergernissen
5 van zijn gemoed, met al de idealen van zijn
E geest, den thermometer van dat leven
, plotseling kunnen doen stijgen. Wij gevoe-
len op dit oogenblik geen roeping om
j een onderzoek in te stellen. naar het peil
” van het staatknndig leven onzes volks. Men
zegt, wij gaan vooruit. En ongetwijfeld , aan
r bekwame mannen ontbreekt het der tegen-
s woordige regeering niet. Aan ingrijpende
wetsvoorstellen met het oog op de welvaart
des volks en het belang van den staat
i is geen gebrek. Dochis dit geheel voldoende?
L ln ware staat kunde staan groote beginselen
op den voorgrond, die hun dragers in buiten-
gewone personen gevonden hebben. Dat
i leert de geschiedenis. Wat kan zulke tijc
j den weder doen geboren worden? Alleen derge­
g lijke verschijnselen, als wij in dit opstel
à hebben besproken. Niet op één dag, niet in
j één jaar, maar toch binnen een zekeren ter­
j mijn moet het blijken , of de keuze van
ridders van den geest, als dr. Schaepman op
` zijn standpunt is, in de politiek van ons volk
een nieuw leven brengen kan. Laat het dan zijn _
een leven van geweldigen strijd van beginselen,
wat nood, als door de krachtig uitgespro­·
ken, niet langer bedekte antithese ons staat-
i kundig leven gezuiverd wordt en wij toonen
. . echte zonen van die vaderen te zijn, die voor
F ons een vrijheid hebben verworven, die het
j nltramontanisme ons niet zal ontrooven?
Of wij dan een herhaling zouden begeeren
van den strijd in het jaar 1853? Met wape-
nen, als destijds gebezigd werden, overwint