HomeDr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPagina 29

JPEG (Deze pagina), 412.12 KB

TIFF (Deze pagina), 3.31 MB

PDF (Volledig document), 12.70 MB

? 29
` wet. toch ook zeer wijselijk heeft bepaald:
- alle Koning waakt, dat alle kerkgenootschap-
· pen zich houden binnen de palen van ge-
hoorzaamheid aan de wetten van den Staat."
ï En indien de overtuiging zich mocht vestigen
van het onvoldoende der wet van 1853, rege-
lende het toezicht der kerkgenootschappen.
j mocht dan dr. Schaapman, die voor zijnkerk
noch toezicht, noch bescherming verlangt, lee-
ren, dat er nog Nederlandsche mannen zijn, die
zonder eenige haatdragendheid tegen één kerk-
` genootschap en den godsdienst als een der
r gewichtigste belangen voor den mensch waar·
deerende. toch toonen te begrijpen, dat een
g Ned. Katholieke Kerk zonder toezicht van den
Nederlandsehen Staat, zou kunnen leiden tot
, eene suprematie van Home over ons vader-
land, die ons nu zelfs nog niet kunnen
voorstellen. ·
[V. '
I_ Over den invloed van het nieuwe lid onzer
L Vertegenwoordiging op de algemeene poli-
j tiekc verhoudingen, kunnen we kort zijn.
v ln hetgeen vooratging lagen onze denk-
j beelden daaromtrent reeis opgesloten. Wij
3. beginnen met te herhalen , dat het een onge-
rijmdheid zijn zou , te beweren , dat die invloed
j plotseling tot stand zou komen. Ook het
, politieke leven van een volk heeft zijn vast-
A gestelde tijden en wetten. Wie deze zou
willen vooruit loopen , zou daardoor reeds too-
nen, geen staatsman te zijn. Even onmogelijk
° als het is, de natuurwetten in hun vaart te
2 stuiten, even onmogelijk is het, het poli-
. tiek geschiedknndig leven van een volk plot-
seling te willen oxnkeeren. (Jok daarin zijn
vaste stroomingen te vinden, die hun nood-
N1